Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.06.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
50 255 632 € 531 294 € 40 220 331 € 36 688 613 € 45 845 453 € 15 796 926 € 19 286 259 € 11 099 851 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 869 687 € 531 294 € 714 757 € 716 091 € 318 491 € 58 807 € 3 027 € 4 101 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
31 181 € 3 847 € 9 910 € 7 176 € 9 154 € 722 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 486€ 3 847€ 9 910€ 7 176€ 9 154€ 722€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
26 695€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
738 506 € 527 447 € 704 847 € 708 915 € 309 337 € 58 085 € 3 027 € 4 101 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
11 706€ 39 803€ 38 443€ 50 342€ 63 220€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
527 532€ 316 580€ 413 143€ 420 942€ 227 491€ 58 085€ 3 027€ 4 101€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
199 268€ 171 064€ 252 157€ 237 631€ 18 626€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 104€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
1 100 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 100 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
48 359 454 € 39 483 310 € 35 963 438 € 45 509 664 € 15 686 074 € 19 250 800 € 11 079 749 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 723 940 € 2 202 029 € 1 904 776 € 1 107 821 € 662 604 € 1 773 870 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 723 940€ 2 202 029€ 1 904 776€ 1 107 821€ 662 604€ 1 773 870€
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
1 061 905 € 716 179 € 743 086 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 061 905€ 716 179€ 743 086€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
44 462 238 € 14 127 798 € 12 895 325 € 27 768 581 € 4 627 835 € 9 638 913 € 5 185 007 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
23 523 802€ 12 670 189€ 12 312 478€ 27 719 578€ 4 357 446€ 9 638 098€ 5 185 007€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
20 897 996€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
9 018€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 454 951€ 536 080€ 248 257€ 815€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
31 422€ 2 658€ 46 767€ 49 003€ 22 132€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
111 371 € 22 437 304 € 20 420 251 € 16 633 262 € 10 395 635 € 7 838 017 € 5 894 742 €
056
B.IV.1
Peniaze
47€ 3 187€
057
B.IV.2
Účty v bankách
111 371€ 22 437 257€ 20 417 064€ 16 633 262€ 10 395 635€ 7 838 017€ 5 894 742€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
26 491 € 22 264 € 9 084 € 17 298 € 52 045 € 32 432 € 16 001 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 491€ 22 264€ 9 084€ 17 298€ 42 031€ 29 210€ 16 001€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 014€ 3 222€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
50 255 632 € 40 411 570 € 40 220 331 € 36 688 613 € 45 845 453 € 15 796 926 € 19 286 259 € 11 099 851 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 141 906 € 20 895 248 € 20 630 789 € 20 353 152 € 17 390 640 € 10 601 725 € 6 864 170 € 1 348 814 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 40 941 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 40 941€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
20 312 247 € 20 047 790 € 19 770 151 € 16 783 760 € 10 042 607 € 6 281 170 € 777 873 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 312 247€ 20 047 790€ 19 770 151€ 16 783 760€ 10 042 607€ 6 281 170€ 777 873€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
246 659 € 264 458 € 277 638 € 2 986 392 € 6 765 033 € 3 737 555 € 5 515 356 € 818 814 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
27 924 444 € 17 936 709 € 19 095 077 € 16 335 461 € 28 454 813 € 5 195 201 € 12 422 089 € 9 751 037 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
4 872 949 € 4 711 836 € 3 438 574 € 3 303 024 € 223 486 € 33 595 € 819 794 € 23 831 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
153 003€ 93 747€ 128 615€ 79 554€ 27 270€ 21 595€ 819 794€ 23 224€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 719 946€ 4 618 089€ 3 309 959€ 3 223 470€ 196 216€ 12 000€ 607€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
55 901 € 45 559 € 32 359 € 16 927 € 7 262 € 744 € 2 455 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
55 901€ 45 559€ 32 359€ 16 927€ 6 144€ 744€ 2 455€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 118€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
22 995 594 € 13 179 314 € 15 624 144 € 13 015 510 € 28 224 065 € 5 160 862 € 11 599 840 € 9 727 206 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
22 293 028€ 12 638 988€ 15 001 173€ 12 042 831€ 26 489 641€ 5 073 954€ 10 239 988€ 9 448 926€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
544€ 424€ 1 925€ 212 150€ 199 294€ 49 046€ 17 973€ 16 889€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
88 573€ 43 488€ 15 769€ 7 644€ 6 183€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
699 529€ 537 609€ 619 150€ 671 956€ 1 491 642€ 22 093€ 1 334 235€ 254 404€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 493€ 2 293€ 1 896€ 804€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 189 282 € 1 579 613 € 494 465 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 189 282€ 1 579 613€ 494 465€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé