Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.06.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
50 349 190 € 531 294 € 40 220 331 € 36 688 613 € 45 845 453 € 15 796 926 € 19 286 259 € 11 099 851 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 869 686 € 531 294 € 714 757 € 716 091 € 318 491 € 58 807 € 3 027 € 4 101 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
31 181 € 3 847 € 9 910 € 7 176 € 9 154 € 722 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 486€ 3 847€ 9 910€ 7 176€ 9 154€ 722€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
26 695€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
738 505 € 527 447 € 704 847 € 708 915 € 309 337 € 58 085 € 3 027 € 4 101 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
11 706€ 39 803€ 38 443€ 50 342€ 63 220€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
527 532€ 316 580€ 413 143€ 420 942€ 227 491€ 58 085€ 3 027€ 4 101€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
199 267€ 171 064€ 252 157€ 237 631€ 18 626€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 104€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 100 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
1 100 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
48 453 013 € 39 483 310 € 35 963 438 € 45 509 664 € 15 686 074 € 19 250 800 € 11 079 749 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 723 940 € 2 202 029 € 1 904 776 € 1 107 821 € 662 604 € 1 773 870 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 723 940€ 2 202 029€ 1 904 776€ 1 107 821€ 662 604€ 1 773 870€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
21 968 918 € 716 179 € 743 086 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
20 897 995€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
9 018€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 061 905€ 716 179€ 743 086€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
23 648 784 € 14 127 798 € 12 895 325 € 27 768 581 € 4 627 835 € 9 638 913 € 5 185 007 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 523 805 € 12 670 189 € 12 312 478 € 27 719 578 € 4 357 446 € 9 638 098 € 5 185 007 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
20 159 835€ 11 821 140€ 11 617 266€ 27 430 596€ 4 357 446€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 363 970€ 849 049€ 695 212€ 288 982€ 9 638 098€ 5 185 007€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
93 558€ 1 454 951€ 536 080€ 248 257€ 815€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
31 421€ 2 658€ 46 767€ 49 003€ 22 132€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
111 371 € 22 437 304 € 20 420 251 € 16 633 262 € 10 395 635 € 7 838 017 € 5 894 742 €
072
B.V.1.
Peniaze
47€ 3 187€
073
B.V.2.
Účty v bankách
111 371€ 22 437 257€ 20 417 064€ 16 633 262€ 10 395 635€ 7 838 017€ 5 894 742€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
26 491 € 22 264 € 9 084 € 17 298 € 52 045 € 32 432 € 16 001 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 491€ 22 264€ 9 084€ 17 298€ 42 031€ 29 210€ 16 001€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 014€ 3 222€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
50 349 190 € 40 411 570 € 40 220 331 € 36 688 613 € 45 845 453 € 15 796 926 € 19 286 259 € 11 099 851 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
21 258 029 € 20 895 248 € 20 630 789 € 20 353 152 € 17 390 640 € 10 601 725 € 6 864 170 € 1 348 814 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 40 941 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 40 941€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
20 312 247 € 20 047 790 € 19 770 151 € 16 783 760 € 10 042 607 € 6 281 170 € 777 873 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 312 247€ 20 047 790€ 19 770 151€ 16 783 760€ 10 042 607€ 6 281 170€ 777 873€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
362 782 € 264 458 € 277 638 € 2 986 392 € 6 765 033 € 3 737 555 € 5 515 356 € 818 814 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
27 901 879 € 17 936 709 € 19 095 077 € 16 335 461 € 28 454 813 € 5 195 201 € 12 422 089 € 9 751 037 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
55 901 € 45 559 € 32 359 € 16 927 € 7 262 € 744 € 2 455 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
55 901€ 45 559€ 32 359€ 16 927€ 6 144€ 744€ 2 455€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 118€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
22 973 029 € 13 179 314 € 15 624 144 € 13 015 510 € 28 224 065 € 5 160 862 € 11 599 840 € 9 727 206 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
22 293 028 € 12 638 988 € 15 001 173 € 12 042 831 € 26 489 641 € 5 073 954 € 10 239 988 € 9 448 926 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
884 416€ 240 944€ 759 265€ 939 316€ 1 084 172€ 1 098 299€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
21 408 612€ 12 398 044€ 14 241 908€ 11 103 515€ 25 405 469€ 3 975 655€ 10 239 988€ 9 448 926€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
544€ 424€ 1 925€ 212 150€ 199 294€ 49 046€ 17 973€ 16 889€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
88 573€ 43 488€ 15 769€ 7 644€ 6 183€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
676 964€ 537 609€ 619 150€ 671 956€ 1 491 642€ 22 093€ 1 334 235€ 254 404€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 493€ 2 293€ 1 896€ 804€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 872 949 € 4 711 836 € 3 438 574 € 3 303 024 € 223 486 € 33 595 € 819 794 € 23 831 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
153 003€ 93 747€ 128 615€ 79 554€ 27 270€ 21 595€ 819 794€ 23 224€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 719 946€ 4 618 089€ 3 309 959€ 3 223 470€ 196 216€ 12 000€ 607€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 189 282 € 1 579 613 € 494 465 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 189 282€ 1 579 613€ 494 465€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé