Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVÁČ – výroba kačičiek, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
99 599 560 000 € 2 035 733 632 € 39 708 € 62 215 € 15 887 € 1 775 € 12 174 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
95 110 920 000 € 1 814 217 816 € 26 990 € 37 514 € 9 928 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
92 311 220 000 € 983 350 000 € 26 990 € 37 514 € 9 928 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
91 827 870 000€ 500 000 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
300 150 000€ 300 150 000€ 26 990€ 37 514€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
183 200 000€ 183 200 000€ 9 928€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
2 799 700 000 € 830 867 816 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
787 100 000€ 321 346 816€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 012 600 000€ 509 521 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 488 640 000 € 221 515 816 € 12 718 € 24 701 € 5 959 € 1 775 € 12 137 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
221 500 000 € 221 500 000 € 2 697 € 2 861 € 2 606 € 978 € 1 192 €
032
B.I.1
Materiál
119€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
1 073€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 400 580 000 € 13 658 € 9 727 € 16 015 € 601 € 420 € 50 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 400 573 800€ 7 458€ 1 762€ 1 481€ 485€ 297€ 50€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 4 754€ 54€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 200€ 6 200€ 7 965€ 9 780€ 62€ 123€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 866 560 000 € 2 158 € 294 € 5 825 € 2 752 € 377 € 10 895 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 666 260 000€ 2 158€ 294€ 5 825€ 2 752€ 377€ 9 061€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 834€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
1 200 300 000€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
37 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
37€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
99 599 560 000 € 2 035 733 632 € 39 708 € 62 215 € 15 887 € 1 775 € 12 174 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
17 929 € -127 571 € -3 140 € 4 311 € 3 360 € -17 537 € -3 978 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
25 351 € 25 351 € 4 351 € 10 000 € 31 610 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 022 € -1 022 € -1 640 € -1 640 € -22 537 € -8 978 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-11 400 € -156 900 € -10 851 € -9 049 € -10 713 € -13 559 € -8 978 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
99 599 542 071 € 2 035 861 203 € 42 848 € 57 904 € 12 527 € 19 312 € 16 152 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
99 599 414 500 € 2 035 733 632 € 38 € 38 € 38 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
127 571 € 127 571 € 42 808 € 57 866 € 12 489 € 19 312 € 16 152 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
123 839€ 123 839€ 38 856€ 52 361€ 10 567€ 1 646€ 4 231€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
330€ 330€ 15 800€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
11 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 017€ 3 017€ 2 820€ 4 358€ 808€ 832€ 582€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
331€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
385€ 385€ 1 132€ 1 147€ 1 114€ 1 034€ 8€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé