Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOVÁČ – výroba kačičiek, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
99 599 560 000 € 2 035 733 632 € 39 708 € 62 215 € 15 887 € 1 775 € 12 174 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
96 311 220 000 € 1 814 217 816 € 26 990 € 37 514 € 9 928 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
92 311 220 000 € 983 350 000 € 26 990 € 37 514 € 9 928 € 0 € 0 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
91 827 870 000€ 500 000 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
300 150 000€ 300 150 000€ 26 990€ 37 514€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
183 200 000€ 183 200 000€ 9 928€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
4 000 000 000 € 830 867 816 € 0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
787 100 000€ 321 346 816€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 670 400 000€ 167 321 000€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
1 200 300 000€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
342 200 000€ 342 200 000€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
3 288 340 000 € 221 515 816 € 12 718 € 24 701 € 5 959 € 1 775 € 12 174 €
015
B.I.
Zásoby
221 500 000€ 221 500 000€ 2 697€ 2 861€ 2 606€ 978€ 1 192€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 400 580 000 € 13 658 € 9 727 € 16 015 € 601 € 420 € 87 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 400 573 800€ 7 458€ 1 762€ 1 481€ 485€ 297€ 50€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€ 4 754€ 54€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 200€ 6 200€ 7 965€ 9 780€ 62€ 123€ 37€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 666 260 000 € 2 158 € 294 € 5 825 € 2 752 € 377 € 10 895 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 666 260 000€ 2 158€ 294€ 5 825€ 2 752€ 377€ 10 895€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
99 599 560 000 € 2 035 733 632 € 39 708 € 62 215 € 15 887 € 1 775 € 12 174 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
17 929 € -127 571 € -3 140 € 4 311 € 3 360 € -17 537 € -3 978 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
25 351€ 25 351€ 4 351€ 10 000€ 31 610€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-1 022€ -1 022€ -1 640€ -1 640€ -22 537€ -8 978€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-11 400 € -156 900 € -10 851 € -9 049 € -10 713 € -13 559 € -8 978 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
99 599 542 071 € 2 035 861 203 € 42 848 € 57 904 € 12 527 € 19 312 € 16 152 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
99 599 414 500€ 2 035 733 632€ 38€ 38€ 38€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
127 571 € 127 571 € 42 808 € 57 866 € 12 489 € 19 312 € 16 152 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
123 839€ 123 839€ 38 856€ 52 361€ 10 567€ 1 646€ 4 231€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 017€ 3 017€ 2 820€ 4 358€ 808€ 832€ 582€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
385€ 385€ 1 132€ 1 147€ 1 114€ 1 034€ 8€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
330€ 330€ 15 800€ 11 331€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
2€