Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
10 563 913€ 9 210 430€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 724 377€ 8 865 445€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
839 536 € 344 985 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
160 000 € 74 137 € 193 030 € 133 323 € 235 933 € 113 000 € 285 854 € 6 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
160 000€ 74 137€ 193 030€ 133 323€ 235 933€ 113 000€ 285 854€ 6 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
175 217 € 120 423 € 21 651 € 16 416 € 30 557 € 50 091 € 217 083 € 6 078 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
28 220€ 17 265€ 5 630€ 2 468€ 2 696€ 5 917€ 7 156€ 2 074€
10
B.2
Služby
146 997€ 103 158€ 16 021€ 13 948€ 27 861€ 44 174€ 209 927€ 4 004€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
824 319 € 298 699 € 171 379 € 116 907 € 205 376 € 62 909 € 68 771 € -78 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
216 261 € 192 559 € 123 810 € 108 886 € 179 487 € 57 130 € 58 091 € 964 €
13
C.1
Mzdové náklady
152 936€ 136 957€ 90 419€ 76 779€ 143 585€ 41 738€ 42 219€ 710€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
58 304€ 53 134€ 31 803€ 30 663€ 34 113€ 14 273€ 14 850€ 250€
16
C.4
Sociálne náklady
5 021€ 2 468€ 1 588€ 1 444€ 1 789€ 1 119€ 1 022€ 4€
17
D
Dane a poplatky
547€ 266€ 468€ 182€ 137€ 135€ 140€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
51 267€ 29 973€ 23 763€ 15 501€ 12 972€ 12 972€ 4 324€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
19 160€ 25 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 653€ 11 891€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 288€ 8 232€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 142€ 6 079€ 3 728€ 2 741€ 6 365€ 1 998€ 654€ 6€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
527 609 € 71 110 € 19 610 € 2 706 € 6 415 € -1 094 € 5 562 € -1 048 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1 354€ 2 000€
39
N
Nákladové úroky
2 089€ 1 444€ 2 927€ 805€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
12 963€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 797€ 3 955€ 85€ 86€ 123€ 85€ 95€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-19 495 € -3 399 € -3 012 € -891 € -123 € -85 € -95 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
508 114 € 67 711 € 16 598 € 1 815 € 6 292 € -1 179 € 5 467 € -1 048 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
113 835 € 14 655 € 4 323 € 1 713 € 2 189 € 960 € 1 277 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
113 835€ 14 655€ 4 323€ 1 713€ 2 189€ 960€ 1 277€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
394 279 € 53 056 € 12 275 € 102 € 4 103 € -2 139 € 4 190 € -1 048 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
508 114 € 67 711 € 16 598 € 1 815 € 6 292 € -1 179 € 5 467 € -1 048 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
394 279 € 53 056 € 12 275 € 102 € 4 103 € -2 139 € 4 190 € -1 048 €