Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 723 912€ 9 284 567€ 193 030€ 133 323€ 235 932€ 113 000€ 285 854€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 743 073 € 9 285 855 € 193 030 € 158 323 € 235 933 € 121 232 € 285 854 € 6 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 563 913€ 9 210 430€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
160 000€ 74 137€ 193 030€ 133 323€ 235 933€ 113 000€ 285 854€ 6 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
19 160€ 25 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 288€ 8 232€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 215 464 € 9 214 745 € 173 420 € 155 617 € 229 518 € 122 326 € 280 292 € 7 048 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 724 377€ 8 865 445€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
28 220€ 17 265€ 5 630€ 2 468€ 2 696€ 5 917€ 7 156€ 2 074€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
146 997€ 103 158€ 16 021€ 13 948€ 27 861€ 44 174€ 209 927€ 4 004€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
216 261 € 192 559 € 123 810 € 108 886 € 179 487 € 57 130 € 58 091 € 964 €
16
E.1.
Mzdové náklady
152 936€ 136 957€ 90 419€ 76 779€ 143 585€ 41 738€ 42 219€ 710€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
58 304€ 53 134€ 31 803€ 30 663€ 34 113€ 14 273€ 14 850€ 250€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 021€ 2 468€ 1 588€ 1 444€ 1 789€ 1 119€ 1 022€ 4€
20
F.
Dane a poplatky
547€ 266€ 468€ 182€ 137€ 135€ 140€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
51 267€ 29 973€ 23 763€ 15 501€ 12 972€ 12 972€ 4 324€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
51 267€ 29 973€ 23 763€ 15 501€ 12 972€ 12 972€ 4 324€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 653€ 11 891€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 142€ 6 079€ 3 728€ 2 741€ 6 365€ 1 998€ 654€ 6€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
527 609 € 71 110 € 19 610 € 2 706 € 6 415 € -1 094 € 5 562 € -1 048 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
824 319 € 298 699 € 171 379 € 116 907 € 205 376 € 62 909 € 68 771 € -78 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 354 € 2 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 354 € 2 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 354€ 2 000€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
20 849 € 5 399 € 3 012 € 891 € 123 € 85 € 95 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 089 € 1 444 € 2 927 € 805 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 089€ 1 444€ 2 927€ 805€
52
O.
Kurzové straty
12 963€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 797€ 3 955€ 85€ 86€ 123€ 85€ 95€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 495 € -3 399 € -3 012 € -891 € -123 € -85 € -95 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
508 114 € 67 711 € 16 598 € 1 815 € 6 292 € -1 179 € 5 467 € -1 048 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
113 835 € 14 655 € 4 323 € 1 713 € 2 189 € 960 € 1 277 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
113 835€ 14 655€ 4 323€ 1 713€ 2 189€ 960€ 1 277€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
394 279 € 53 056 € 12 275 € 102 € 4 103 € -2 139 € 4 190 € -1 048 €