Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
30.09.2018
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
30.06.2017
29.09.2017
30.06.2016
01.07.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.01.2014
30.06.2014
01.07.2013
31.12.2013
01.07.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 963 000 000 € 5 945 000 000 € 5 653 000 000 € 5 187 000 000 € 5 237 000 000 € 8 073 964 787 € 1 198 351 070 € 27 500 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 130 000 000 € 5 143 000 000 € 5 155 000 000 € 5 155 000 000 € 5 166 000 000 € 7 914 632 118 € 1 198 283 013 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
5 130 000 000 € 5 143 000 000 € 5 155 000 000 € 5 155 000 000 € 5 166 000 000 € 7 914 632 118 € 1 198 283 013 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 069 000 000€ 5 069 000 000€ 5 051 000 000€ 5 051 000 000€ 5 051 000 000€ 5 884 731 790€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 18 000 000€ 18 000 000€ 18 000 000€ 18 533 840€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 615 160€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
60 000 000€ 73 000 000€ 85 000 000€ 85 000 000€ 96 000 000€ 2 100 000€ 611 124 354€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
587 158 659€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
2 008 651 328€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
833 000 000 € 802 000 000 € 498 000 000 € 32 000 000 € 71 000 000 € 159 159 075 € 22 670 € 27 500 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
825 000 000 € 797 000 000 € 497 000 000 € 13 000 000 € 17 000 000 € 151 825 495 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 488€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€ 151 817 007€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
812 000 000€ 784 000 000€ 484 000 000€ 0€ 4 000 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
8 000 000 € 5 000 000 € 1 000 000 € 19 000 000 € 54 000 000 € 7 333 580 € 22 670 € 27 500 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 773€ 0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 000 000€ 5 000 000€ 1 000 000€ 19 000 000€ 54 000 000€ 458 580€ 20 897€ 27 500€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
6 875 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
173 594 € 45 387 € 0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
45 433€ 45 387€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
11 655€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
116 506€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 963 000 000 € 5 945 000 000 € 5 653 000 000 € 5 187 000 000 € 5 237 000 000 € 8 073 964 787 € 1 198 351 070 € 27 500 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 215 000 000 € 5 613 000 000 € 5 041 000 000 € 4 550 000 000 € 5 062 000 000 € 6 720 920 542 € 210 881 € 27 500 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 4 922 783 042 € 25 000 € 27 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 4 922 783 042€ 25 000€ 27 500€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
984 557 248 € 2 500 € 0 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
984 557 248€ 2 500€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
733 000 000 € 733 000 000 € 733 000 000 € 733 000 000 € 733 000 000 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
733 000 000€ 733 000 000€ 733 000 000€ 733 000 000€ 733 000 000€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
819 000 000 € 1 217 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 180 881 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
819 000 000€ 1 217 000 000€ 645 000 000€ 154 000 000€ 666 000 000€ 180 881€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
813 396 871 € 183 381 € 0 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
748 000 000 € 332 000 000 € 612 000 000 € 637 000 000 € 175 000 000 € 1 352 903 936 € 1 198 095 777 € 0 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
52 800 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
52 800€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 130 000 000 € 129 000 000 € 167 000 000 € 432 452 853 € 1 198 026 420 € 0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
432 452 827€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 198 026 420€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
26€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 130 000 000€ 129 000 000€ 167 000 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
698 000 000 € 200 000 000 € 473 000 000 € 508 000 000 € 8 000 000 € 920 398 283 € 69 357 € 0 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
698 000 000€ 200 000 000€ 473 000 000€ 508 000 000€ 8 000 000€ 2 120€ 11 581€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
8 488€ 3 000€ 0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
920 147 985€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
28 731€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 855€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
195 104€ 54 776€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
50 000 000 € 132 000 000 € 9 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
50 000 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 132 000 000€ 9 000 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
140 309 € 44 412 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
95 869€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
44 440€ 44 412€ 0€