Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.10.2019
30.09.2020
30.09.2018
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
30.06.2017
29.09.2017
30.06.2016
01.07.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.01.2014
30.06.2014
01.07.2013
31.12.2013
01.07.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 024 000 000 € 5 963 000 000 € 5 945 000 000 € 5 653 000 000 € 5 187 000 000 € 5 237 000 000 € 8 073 964 787 € 1 198 351 070 € 27 500 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 125 000 000 € 5 130 000 000 € 5 143 000 000 € 5 155 000 000 € 5 155 000 000 € 5 166 000 000 € 7 914 632 118 € 1 198 283 013 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
5 125 000 000 € 5 130 000 000 € 5 143 000 000 € 5 155 000 000 € 5 155 000 000 € 5 166 000 000 € 7 914 632 118 € 1 198 283 013 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 076 000 000€ 5 069 000 000€ 5 069 000 000€ 5 051 000 000€ 5 051 000 000€ 5 051 000 000€ 5 884 731 790€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 18 000 000€ 18 000 000€ 18 000 000€ 18 533 840€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 615 160€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
48 000 000€ 60 000 000€ 73 000 000€ 85 000 000€ 85 000 000€ 96 000 000€ 2 100 000€ 611 124 354€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
587 158 659€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
2 008 651 328€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
899 000 000 € 833 000 000 € 802 000 000 € 498 000 000 € 32 000 000 € 71 000 000 € 159 159 075 € 22 670 € 27 500 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
896 000 000 € 825 000 000 € 797 000 000 € 497 000 000 € 13 000 000 € 17 000 000 € 151 825 495 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 488€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€ 151 817 007€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
883 000 000€ 812 000 000€ 784 000 000€ 484 000 000€ 0€ 4 000 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
3 000 000 € 8 000 000 € 5 000 000 € 1 000 000 € 19 000 000 € 54 000 000 € 7 333 580 € 22 670 € 27 500 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 773€ 0€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 000 000€ 8 000 000€ 5 000 000€ 1 000 000€ 19 000 000€ 54 000 000€ 458 580€ 20 897€ 27 500€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
6 875 000€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
173 594 € 45 387 € 0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
45 433€ 45 387€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
11 655€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
116 506€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 024 000 000 € 5 963 000 000 € 5 945 000 000 € 5 653 000 000 € 5 187 000 000 € 5 237 000 000 € 8 073 964 787 € 1 198 351 070 € 27 500 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 258 000 000 € 5 215 000 000 € 5 613 000 000 € 5 041 000 000 € 4 550 000 000 € 5 062 000 000 € 6 720 920 542 € 210 881 € 27 500 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 4 922 783 042 € 25 000 € 27 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 4 922 783 042€ 25 000€ 27 500€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
984 557 248 € 2 500 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
984 557 248€ 2 500€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
733 000 000 € 733 000 000 € 733 000 000 € 733 000 000 € 733 000 000 € 733 000 000 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
733 000 000€ 733 000 000€ 733 000 000€ 733 000 000€ 733 000 000€ 733 000 000€ 2 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
862 000 000 € 819 000 000 € 1 217 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 180 881 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
862 000 000€ 819 000 000€ 1 217 000 000€ 645 000 000€ 154 000 000€ 666 000 000€ 180 881€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
813 396 871 € 183 381 € 0 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
766 000 000 € 748 000 000 € 332 000 000 € 612 000 000 € 637 000 000 € 175 000 000 € 1 352 903 936 € 1 198 095 777 € 0 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
52 800 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
52 800€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
0 € 130 000 000 € 129 000 000 € 167 000 000 € 432 452 853 € 1 198 026 420 € 0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
432 452 827€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 198 026 420€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
26€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 130 000 000€ 129 000 000€ 167 000 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
624 000 000 € 698 000 000 € 200 000 000 € 473 000 000 € 508 000 000 € 8 000 000 € 920 398 283 € 69 357 € 0 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
624 000 000€ 698 000 000€ 200 000 000€ 473 000 000€ 508 000 000€ 8 000 000€ 2 120€ 11 581€ 0€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
8 488€ 3 000€ 0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
920 147 985€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
28 731€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 855€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
195 104€ 54 776€ 0€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
142 000 000 € 50 000 000 € 132 000 000 € 9 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
142 000 000€ 50 000 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 132 000 000€ 9 000 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
140 309 € 44 412 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
95 869€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
44 440€ 44 412€ 0€