Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Penzión u Davida, s. r. o. „v likvidácii“

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.02.2019
30.04.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 429 € 419 756 € 417 057 € 394 675 € 334 091 € 553 653 € 591 609 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
170 760 € 196 117 € 233 097 € 274 415 € 326 621 € 423 599 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
170 760 € 196 117 € 233 097 € 274 415 € 326 621 € 423 599 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
170 760€ 194 080€ 222 247€ 253 765€ 291 073€ 322 313€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 037€ 9 200€ 20 650€ 35 548€ 101 286€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 650€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 429 € 248 996 € 220 940 € 161 578 € 59 676 € 227 032 € 168 010 €
015
B.I.
Zásoby
17 310€ 24 327€ 22 939€ 8 589€ 17 990€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
180 € 8 358 € 6 245 € 28 818 € 10 897 € 3 210 € 7 416 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 513€ 23 447€ 2 866€ 4 638€ 3 251€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
180€ 4 358€ 47€ 275€ 52€ 282€ 74€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 000€ 4 685€ 5 096€ 7 979€ -1 710€ 4 091€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 249 € 240 638 € 197 385 € 108 433 € 25 840 € 215 233 € 142 604 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 249€ 240 638€ 197 385€ 108 433€ 25 840€ 215 233€ 142 604€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 429 € 419 756 € 417 057 € 394 675 € 334 091 € 553 653 € 591 609 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
349 € -357 257 € -335 288 € -385 030 € -427 207 € -464 645 € -460 178 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-340 288€ -389 071€ -432 206€ -469 645€ -465 179€ -393 251€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-4 651 € -21 969 € 48 783 € 42 176 € 37 438 € -4 466 € -71 927 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 080 € 777 013 € 752 345 € 779 705 € 761 298 € 1 018 298 € 1 051 787 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
765 849€ 705 858€ 700 725€ 683 229€ 952 269€ 988 536€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
1 080 € 10 664 € 43 054 € 76 844 € 78 069 € 64 135 € 60 079 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 080€ 10 238€ 13 329€ 34 120€ 41 832€ 40 018€ 37 292€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 672€ 5 434€ 4 954€ 4 419€ 5 199€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
23 138€ 23 642€ 17 533€ 18 647€ 16 515€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
426€ 915€ 13 648€ 13 750€ 1 051€ 1 073€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
500€ 3 433€ 2 136€ 1 894€ 3 172€