Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LARD, s.r.o. "v likvidácii" [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.05.2019
31.05.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
238 € 97 548 € 37 219 € 95 336 € 189 058 € 63 715 € 116 635 € 119 216 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
238€ 97 548€ 37 219€ 95 336€ 189 058€ 63 715€ 116 635€ 119 216€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 241 € 38 410 € 17 497 € 57 544 € 138 517 € 9 890 € 56 788 € 52 912 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
207€ 4 320€ 2 804€ 2 610€ 2 912€ 4 882€ 3 367€ 5 861€
10
B.2
Služby
10 034€ 34 090€ 14 693€ 54 934€ 135 605€ 5 008€ 53 421€ 47 051€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-10 003 € 59 138 € 19 722 € 37 792 € 50 541 € 53 825 € 59 847 € 66 304 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
293 € 0 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
0€
16
C.4
Sociálne náklady
0€
17
D
Dane a poplatky
157€ 961€ 1 581€ 2 846€ 4 426€ 3 378€ 3 577€ 3 204€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 809€ 484€ 2 933€ 2 933€ 2 933€ 2 444€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 000€ 500€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 783€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
105 983€ 1 533€ 578€ 0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
103 191€ 1 160€ 1 247€ 957€ 569€ 1 292€ 0€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-11 960 € 57 224 € 16 894 € 33 505 € 42 613 € 47 755 € 53 915 € 60 656 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
2€ 56€ 5€ 3€ 4€ 6€ 1€ 2€
39
N
Nákladové úroky
0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
95€ 133€ 133€ 127€ 926€ 1 109€ 1 622€ 1 808€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-93 € -77 € -128 € -124 € -922 € -1 103 € -1 621 € -1 806 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-12 053 € 57 147 € 16 766 € 33 381 € 41 691 € 46 652 € 52 294 € 58 850 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
15 986 € 3 558 € 7 346 € 9 303 € 10 287 € 12 028 € 11 181 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
15 986€ 3 558€ 7 346€ 9 303€ 10 287€ 12 028€ 11 181€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-12 053 € 41 161 € 13 208 € 26 035 € 32 388 € 36 365 € 40 266 € 47 669 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-12 053 € 57 147 € 16 766 € 33 381 € 41 691 € 46 652 € 52 294 € 58 850 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-12 053 € 41 161 € 13 208 € 26 035 € 32 388 € 36 365 € 40 266 € 47 669 €