Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Friendly Finance Slovakia s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 28OdK/68/2018 [ukončené]
  • Spisová značka 28OdK/68/2018
  • Prvý a posledný záznam 5.9.2018 - 30.5.2020
  • Detekcia ukončenia: 30.5.2020 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
29.5.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Alexej Vašek Šarovce Nitriansky
29.5.2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Alexej Vašek Šarovce Nitriansky
28.9.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Alexej Vašek Šarovce Nitriansky
28.9.2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Alexej Vašek Šarovce Nitriansky
28.9.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Alexej Vašek Šarovce Nitriansky
24.9.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Šarovce Nitriansky