Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Friendly Finance Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
379 869 € 2 386 005 € 2 863 343 € 4 576 546 € 1 070 639 € 3 031 072 € 2 038 992 € 1 056 084 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
683 € 4 779 € 8 875 € 12 971 € 17 067 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
683 € 4 779 € 8 875 € 12 971 € 17 067 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
683€ 4 779€ 8 875€ 12 971€ 17 067€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
377 769 € 2 380 922 € 2 851 497 € 4 563 575 € 1 053 572 € 3 031 072 € 2 038 992 € 1 056 084 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
45 748 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
45 748€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
149 778 € 1 820 964 € 2 230 689 € 4 396 537 € 792 525 € 2 786 703 € 1 936 689 € 983 229 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
40 028 € 1 816 415 € 2 165 482 € 705 € 245 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
40 028€ 1 816 415€ 2 165 482€ 705€ 0€ 245€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
109 750€ 4 549€ 65 207€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 395 832€ 792 525€ 2 786 458€ 1 936 689€ 983 229€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
227 991 € 559 958 € 620 808 € 167 038 € 215 299 € 244 369 € 102 303 € 72 855 €
072
B.V.1.
Peniaze
47€ 246€ 538€ 376€ 150€ 150€ 150€
073
B.V.2.
Účty v bankách
227 944€ 559 712€ 620 270€ 167 038€ 214 923€ 244 219€ 102 153€ 72 705€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 417 € 304 € 2 971 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 417€ 304€ 2 971€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
379 869 € 2 386 005 € 2 863 343 € 4 576 546 € 1 070 639 € 3 031 072 € 2 038 992 € 1 056 084 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
313 137 € 857 583 € 970 170 € 1 279 869 € 425 619 € -640 502 € -528 783 € -83 057 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
700 000€ 700 000€ 650 000€ 650 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-86 649 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-86 649€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
157 582 € -143 181 € 79 869 € -724 378 € -1 140 501 € -533 784 € -88 057 € -2 331 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
157 582€ 804 247€ 804 247€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-947 428€ -724 378€ -724 378€ -1 140 501€ -533 784€ -88 057€ -2 331€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-344 445 € -199 236 € -223 050 € 854 247 € 416 120 € -606 718 € -445 726 € -85 726 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
66 732 € 1 505 905 € 1 818 494 € 3 275 928 € 249 239 € 3 071 102 € 2 258 113 € 901 332 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
670 € 670 € 392 692 € 2 890 116 € 129 542 € 2 792 526 € 2 048 131 € 854 786 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
392 022€ 2 884 490€ 119 166€ 2 792 526€ 2 048 131€ 854 786€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
670€ 670€ 670€ 598€ 321€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
5 028€ 10 055€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
52 926 € 1 262 197 € 1 120 605 € 385 812 € 119 697 € 278 576 € 209 982 € 46 546 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
36 573 € 631 487 € 826 052 € 52 687 € 71 592 € 63 895 € 30 749 € 13 088 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
16 364€ 630 782€ 824 308€ 63 895€ 30 749€ 13 088€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
20 209€ 705€ 1 744€ 52 687€ 71 592€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 652€ 30 965€ 176 353€ 33 458€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
400 038€ 47 043€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 770€ 17 929€ 23 517€ 14 273€ 11 987€ 5 514€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 249€ 10 501€ 14 569€ 9 652€ 7 904€ 4 098€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 143€ 6 491€ 304 173€ 19 535€ 174 104€ 2 880€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
191€ 195 751€ 209 424€ 5 027€ 5 027€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 136 € 243 038 € 305 197 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 433€ 9 529€ 8 143€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 703€ 233 509€ 297 054€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
22 517 € 74 679 € 20 749 € 395 781 € 600 472 € 309 662 € 237 809 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
41 028€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
22 517€ 33 651€ 20 749€ 395 781€ 600 472€ 309 662€ 237 809€