Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LEYARD EUROPE s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
56 583 017 € 68 615 476 € 34 733 834 € 34 097 444 € 16 327 901 € 12 779 394 € 14 409 414 € 6 351 978 € 5 786 867 € 1 638 656 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
25 503 670 € 18 237 934 € 17 901 974 € 15 731 902 € 4 855 052 € 4 960 544 € 3 279 923 € 525 306 € 169 706 € 25 548 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
105 371 € 29 074 € 41 324 € 16 458 € 15 524 € 23 155 € 27 573 € 25 926 € 9 486 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
57 954€ 29 074€ 41 324€ 16 458€ 15 524€ 13 005€ 27 573€ 25 926€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
47 417€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
10 150€ 9 486€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
18 342 963 € 11 408 805 € 9 678 692 € 5 715 444 € 4 836 528 € 4 934 389 € 2 752 350 € 499 380 € 160 220 € 25 548 €
012
A.II.1
Pozemky
480 342€ 448 224€ 448 224€ 448 224€ 438 459€ 438 459€ 292 854€ 292 854€ 2 854€
013
A.II.2
Stavby
7 359 352€ 3 139 849€ 3 908 467€ 3 466 099€ 3 434 961€ 2 876 870€ 13 560€ 13 925€ 8 970€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 036 631€ 6 421 988€ 4 944 060€ 1 651 231€ 949 165€ 350 593€ 102 983€ 117 400€ 140 872€ 25 548€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 466 638€ 496 828€ 12 803€ 149 890€ 13 943€ 1 111 257€ 2 113 996€ 75 201€ 7 524€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
901 916€ 365 138€ 157 210€ 228 957€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
7 055 336 € 6 800 055 € 8 181 958 € 10 000 000 € 3 000 € 3 000 € 500 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
7 055 336€ 6 800 055€ 8 181 958€ 10 000 000€ 3 000€ 3 000€ 500 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
30 565 685 € 49 836 044 € 16 521 933 € 18 176 802 € 10 677 516 € 7 582 989 € 10 643 632 € 5 780 528 € 5 597 460 € 1 612 853 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
22 029 808 € 23 862 150 € 8 250 767 € 7 964 530 € 5 651 376 € 3 527 774 € 3 915 974 € 1 227 536 € 442 628 € 190 892 €
035
B.I.1
Materiál
12 702 985€ 20 049 706€ 4 299 963€ 5 671 885€ 2 493 270€ 314 458€ 272 885€ 207€ 68€ 24€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
737 952€ 1 222 460€ 658 358€ 856 842€ 763 086€ 1 178 598€ 1 309 553€
037
B.I.3
Výrobky
7 330 883€ 1 138 534€ 2 284 762€ 177 352€ 243 691€ 51 829€ 3 085€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 203 036€ 933 368€ 812 800€ 1 098 190€ 2 151 329€ 1 982 889€ 2 330 451€ 1 227 329€ 442 560€ 190 868€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
54 952€ 518 082€ 194 884€ 160 261€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
590 896 € 2 526 682 € 800 326 € 452 635 € 602 795 € 332 111 € 71 981 € 70 404 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 900 035 € 276 854 € 47 304 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
47 304€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 900 035€ 276 854€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
590 896€ 626 647€ 523 472€ 405 331€ 602 795€ 332 111€ 71 981€ 70 404€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 725 987 € 19 675 538 € 2 482 458 € 8 158 642 € 3 263 862 € 1 479 675 € 1 613 590 € 2 313 763 € 1 602 051 € 1 028 147 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 282 907 € 15 711 035 € 2 089 399 € 7 855 096 € 3 143 231 € 1 388 357 € 1 248 716 € 2 008 002 € 1 495 513 € 826 231 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
513 261€ 9 463 964€ 817 003€ 5 238 750€ 2 462 998€ 623 108€ 447 112€ 463 837€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 769 646€ 6 247 071€ 1 272 396€ 2 616 346€ 680 233€ 765 249€ 801 604€ 1 544 165€ 1 495 513€ 826 231€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
25 488€ 25 488€ 36 936€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
4 557€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
411 414€ 3 857 614€ 356 546€ 245 429€ 94 562€ 80 175€ 360 108€ 263 134€ 52 617€ 85 695€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
31 666€ 81 401€ 11 025€ 21 181€ 26 069€ 11 143€ 4 766€ 38 070€ 53 921€ 116 221€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 218 994 € 3 771 674 € 4 988 382 € 1 600 995 € 1 159 483 € 2 243 429 € 5 042 087 € 2 168 825 € 3 552 781 € 393 814 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 703€ 4 763€ 5 910€ 6 361€ 18 751€ 14 731€ 23 907€ 56 074€ 42 940€ 5 398€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 212 291€ 3 766 911€ 4 982 472€ 1 594 634€ 1 140 732€ 2 228 698€ 5 018 180€ 2 112 751€ 3 509 841€ 388 416€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
513 662 € 541 498 € 309 927 € 188 740 € 795 333 € 235 861 € 485 859 € 46 144 € 19 701 € 255 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
509 109€ 217 248€ 304 390€ 169 545€ 211 977€ 235 861€ 485 859€ 46 144€ 19 701€ 255€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 553€ 324 250€ 5 537€ 19 195€ 583 356€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
56 583 017 € 68 615 476 € 34 733 834 € 34 097 444 € 16 327 901 € 12 779 394 € 14 409 414 € 6 351 978 € 5 786 867 € 1 638 656 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
30 277 252 € 25 201 701 € 17 657 516 € 17 473 553 € 5 788 131 € 6 407 162 € 7 880 904 € 3 869 034 € 2 506 870 € 189 297 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
15 472 055€ 15 472 055€ 15 472 055€ 15 472 056€ 5 472 056€ 4 972 056€ 4 500 000€ 345 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-3 296 444 € -3 551 725 € -2 169 822 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-3 296 444€ -3 551 725€ -2 169 822€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
12 731 372 € 3 805 283 € 1 420 125 € -233 925 € 885 106 € 2 819 775 € 2 974 034 € 1 949 971 € 214 297 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 731 372€ 3 805 283€ 1 420 125€ 885 106€ 2 819 775€ 2 974 034€ 1 949 971€ 214 297€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-233 925€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 820 269 € 8 926 088 € 2 385 158 € 1 685 422 € -1 119 031 € -1 934 669 € -143 130 € 1 024 063 € 1 792 573 € 184 297 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
22 609 274 € 39 774 534 € 15 763 124 € 16 321 353 € 10 312 723 € 6 344 264 € 6 528 510 € 2 482 944 € 3 279 997 € 1 449 359 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 028 € 749 817 € 8 741 € 8 750 € 8 272 € 17 095 € 160 479 € 61 896 € 102 823 € 21 853 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
743 263 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
743 263€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
139 076€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 028€ 6 554€ 8 741€ 8 750€ 8 272€ 6 552€ 4 346€ 1 961€ 790€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
10 543€ 17 057€ 59 935€ 102 033€ 21 853€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
687 870€ 993 510€ 1 299 150€ 1 604 790€ 1 910 430€ 2 216 070€ 1 381 254€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
21 064 649 € 36 888 013 € 13 937 029 € 14 064 483 € 8 024 234 € 3 604 230 € 4 755 507 € 2 377 161 € 3 153 438 € 1 427 506 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 388 818 € 30 125 307 € 7 616 568 € 12 025 962 € 7 710 002 € 2 904 205 € 4 529 168 € 2 294 314 € 2 624 250 € 1 369 962 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
11 406 918€ 26 595 246€ 6 535 624€ 11 374 073€ 6 689 013€ 2 290 160€ 3 463 569€ 887 083€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 981 900€ 3 530 061€ 1 080 944€ 651 889€ 1 020 989€ 614 045€ 1 065 599€ 1 407 231€ 2 624 250€ 1 369 962€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
5 823 438€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 359 385€ 5 367 605€ 1 513 486€ 111 778€ 504 634€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
201 156€ 252 119€ 129 807€ 107 725€ 92 535€ 74 973€ 62 736€ 44 168€ 29 577€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
128 828€ 165 421€ 71 363€ 75 408€ 56 117€ 45 857€ 78 698€ 29 382€ 19 904€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
406 348€ 1 921 196€ 714 841€ 284 585€ 12 394€ 13 192€ 21 353€ 6 911€ 477 140€ 56 874€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
116 061€ 64 585€ 36 845€ 57 317€ 41 408€ 61 369€ 63 552€ 2 386€ 2 567€ 670€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
543 794 € 837 545 € 208 038 € 336 331 € 61 836 € 200 500 € 52 980 € 43 887 € 23 736 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
139 700€ 171 277€ 106 469€ 76 427€ 53 586€ 53 930€ 48 980€ 43 887€ 23 736€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
404 094€ 666 268€ 101 569€ 259 904€ 8 250€ 146 570€ 4 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
307 933€ 305 649€ 310 166€ 306 999€ 307 951€ 306 369€ 178 290€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 696 491 € 3 639 241 € 1 313 194 € 302 538 € 227 047 € 27 968 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 803 944€ 3 465 332€ 1 192 177€ 302 538€ 227 047€ 27 968€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
892 547€ 173 909€ 121 017€