Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
75 902 € 51 485 € 293 642 € 38 280 € 34 722 € 33 787 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
256 986 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
256 986 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
256 986€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
75 902 € 51 485 € 36 656 € 38 280 € 34 722 € 33 787 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
51 820 € 36 132 € 6 926 € 2 202 € 4 000 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
29 040€ 4 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
21€ 7 763€ 6 926€ 2 202€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
22 759€ 28 369€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
24 082 € 15 353 € 29 730 € 38 280 € 32 520 € 29 787 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
24 082€ 15 353€ 29 730€ 38 280€ 32 520€ 29 787€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
75 902 € 51 485 € 293 642 € 38 280 € 34 722 € 33 787 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
46 184 € 43 596 € 34 805 € 34 945 € 32 353 € 28 741 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
250€ 237€ 237€ 237€ 237€ 237€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
38 346€ 29 567€ 29 708€ 27 116€ 23 504€ 13 862€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
2 588 € 8 792 € -140 € 2 592 € 3 612 € 9 642 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
29 718 € 7 889 € 258 837 € 3 335 € 2 369 € 5 046 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
29 718 € 7 889 € 258 837 € 3 335 € 2 369 € 5 046 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
29 249€ 212€ 291€ 30€ 2 607€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
245€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
464€ 2 192€ 18€ 1 078€ 142€ 214€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
5€ 5 485€ 258 283€ 2 227€ 2 227€ 2 225€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci