Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
Úvery a pohľadávky
17 705 000€ 7 611 000€ 9 583 000€
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
13 207 000€ 2 975 000€ 4 990 000€
Ostatné pohľadávky
4 498 000€ 4 636 000€ 4 593 000€
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
3 625 000€ 5 079 000€ 3 583 000€
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
62 032 000€ 81 150 000€ 62 212 000€
Finančné investície držané do splatnosti
Finančné aktíva na predaj
Poistné pohľadávky
178 466 000€ 155 210 000€ 155 942 000€
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
2 856 000€ 1 656 000€ 1 656 000€
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
581 000€ 609 000€ 704 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
381 000€ 249 000€ 256 000€
Daňové pohľadávky
Splatná daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka
Ostatný majetok
Aktívne časové rozlíšenie
Aktíva spolu
265 646 000€ 251 564 000€ 233 936 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
Záväzky z obchodného styku
9 827 000€ 9 288 000€ 8 948 000€
Derivátové finančné záväzky
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
95 933 000€ 97 239 000€ 78 311 000€
Záväzky z poistenia a zaistenia
70 655 000€ 75 524 000€ 75 623 000€
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
Rezervy
Záväzky
Ostatné záväzky
16 483 000€ 11 412 000€ 7 039 000€
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
29 445 000€ 23 917 000€ 27 457 000€
Pasívne časové rozlíšenie
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
222 343 000€ 217 380 000€ 197 378 000€
Vlastné imanie
43 303 000€ 34 184 000€ 36 558 000€
Základné imane
7 064 000€ 6 815 000€ 6 815 000€
Emisné ážio
3 924 000€ 1 174 000€ 1 174 000€
Kapitálové fondy
-964 000€ -964 000€ -964 000€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
1 217 000€ 459 000€ 1 672 000€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
26 701 000€ 27 863 000€ 24 158 000€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
5 361 000€ -1 163 000€ 3 703 000€
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
265 646 000€ 251 564 000€ 233 936 000€