Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
Zaslúžené poistné
105 003 000€ 73 306 000€ 97 087 000€
Náklady na úroky a podobné náklady
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
21 698 000€ 25 874 000€ 24 206 000€
Čisté úrokové výnosy
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
83 305 000€ 47 432 000€ 72 881 000€
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
Opravené položky a rezervy
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
Výnosy z poplatkov a provízií
2 185 000€ 6 816 000€ 12 296 000€
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
40 578 000€ 29 803 000€ 37 689 000€
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
-38 393 000€ -22 987 000€ -25 393 000€
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
18 247 000€ 16 162 000€ 10 347 000€
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
18 247 000€ 16 162 000€ 10 347 000€
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
-869 000€ 544 000€ 2 539 000€
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
110 000€ 18 132 000€ 16 164 000€
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové náklady
6 431 000€ 6 881 000€ 7 082 000€
Osobné náklady
6 237 000€ 4 522 000€ 4 450 000€
Mzdové náklady
3 842 000€ 3 221 000€ 3 300 000€
Náklady na sociálne poistenie
2 304 000€ 1 213 000€ 1 075 000€
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
91 000€ 88 000€ 75 000€
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
-15 798 000€ -13 971 000€ -6 229 000€
Odpisy
226 000€ 228 000€ 254 000€
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
Výnosy a náklady z investičných zmluv
-14 150 000€ 5 954 000€ -566 000€
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
5 289 000€ 2 604 000€ 1 035 000€
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
10 889 000€ -4 703 000€ 11 280 000€
Daň z príjmov
5 528 000€ -3 540 000€ 7 577 000€
Splatná daň
9 959 000€ -2 762 000€ 11 563 000€
Odložená daň
-4 431 000€ -778 000€ -3 986 000€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
5 361 000€ -1 163 000€ 3 703 000€