Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o., organizačná zložka

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 8OdK/220/2018 [ukončené]
 • Spisová značka 8OdK/220/2018
 • Prvý a posledný záznam 13.6.2018 - 15.3.2019
 • Detekcia ukončenia: 15.3.2019 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.3.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - Staré Mesto Bratislavský
4.2.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - Staré Mesto Bratislavský
12.7.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - Staré Mesto Bratislavský
19.7.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
19.7.2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
19.7.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
18.9.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
23.10.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Advisors k.s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
18.1.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
14.3.2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Advisors k. s. Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
Iné konanie č. 8OdK/216/2018
 • Spisová značka 8OdK/216/2018
 • Prvý a posledný záznam 4.2.2019 - 1.3.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.3.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
4.2.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
Iné konanie č. 8OdK/136/2018
 • Spisová značka 8OdK/136/2018
 • Prvý a posledný záznam 4.2.2019 - 1.3.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.3.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Stupava Bratislavský
4.2.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Stupava Bratislavský