Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 835 336 € 5 196 742 € 7 847 750 € 4 697 812 € 3 335 443 € 1 775 456 € 1 024 512 € 710 533 € 326 580 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 522 867 € 3 018 398 € 3 565 619 € 3 693 880 € 2 920 409 € 1 279 213 € 668 446 € 161 844 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 522 867 € 3 018 398 € 3 565 619 € 3 693 880 € 2 920 409 € 1 279 213 € 668 446 € 161 844 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 939 678€ 2 904 563€ 3 565 619€ 3 656 390€ 2 741 416€ 1 279 213€ 668 446€ 161 844€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
583 189€ 113 835€ 158 185€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
37 490€ 20 808€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 273 737 € 2 128 979 € 4 261 672 € 967 472 € 362 848 € 482 659 € 346 373 € 546 238 € 326 580 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
692 959 € 1 086 004 € 3 232 859 € 323 177 € 133 627 € 216 035 € 82 554 € 196 762 € 152 700 €
035
B.I.1
Materiál
444€ 353€ 608€ 129€ 81€ 88€ 44€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
692 515€ 1 085 651€ 3 232 251€ 323 048€ 133 546€ 215 947€ 82 510€ 196 762€ 152 700€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
19 302 € 63 102 € 158 033 € 45 454 € 43 811 € 69 656 € 6 100 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
43 811 € 69 600 € 6 100 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
43 811€ 69 600€ 6 100€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
93 474€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
21 103€ 56€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
19 302€ 63 102€ 43 456€ 45 454€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 117 234 € 726 991 € 909 878 € 371 409 € 155 393 € 158 719 € 142 194 € 82 752 € 150 405 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 012 230 € 610 726 € 710 474 € 305 655 € 134 635 € 127 198 € 94 345 € 82 702 € 149 847 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 012 230€ 610 726€ 710 474€ 305 655€ 134 635€ 127 198€ 94 345€ 82 702€ 149 847€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 840€ 31 645€ 85 489€ 2 840€ 695€ 27 082€ 47 376€ 558€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
102 164€ 84 620€ 113 915€ 62 914€ 20 063€ 4 439€ 473€ 50€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
463 544 € 296 682 € 55 833 € 114 853 € 28 374 € 107 905 € 77 814 € 197 068 € 17 375 €
072
B.V.1.
Peniaze
519€ 4 292€ 2 573€ 1 526€ 788€ 290€ 641€ 228€
073
B.V.2.
Účty v bankách
463 025€ 292 390€ 53 260€ 113 327€ 27 586€ 107 905€ 77 524€ 196 427€ 17 147€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
38 732 € 49 365 € 20 459 € 36 460 € 52 186 € 13 584 € 9 693 € 2 451 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 129€ 5 149€ 17 073€ 36 410€ 49 930€ 13 584€ 9 416€ 2 196€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
34 603€ 44 216€ 3 386€ 50€ 2 256€ 277€ 255€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 835 336 € 5 196 742 € 7 847 750 € 4 697 812 € 3 335 443 € 1 775 456 € 1 024 512 € 710 533 € 326 580 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
124 495 € 24 594 € 61 386 € 28 905 € 30 630 € 129 336 € 105 475 € -12 735 € 7 816 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
605 000 € 605 000 € 605 000 € 305 000 € 205 000 € 105 000 € 105 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
605 000€ 605 000€ 305 000€ 205 000€ 105 000€ 105 000€ 105 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
300 000€ 100 000€ 100 000€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 604 € 2 437 € 2 437 € 2 437 € 2 437 € 1 412 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 604€ 2 437€ 2 437€ 2 437€ 2 437€ 1 412€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-583 010 € -586 187 € -278 533 € -176 807 € 21 898 € 2 414 € -18 234 € 2 316 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
25 075€ 21 898€ 21 898€ 21 898€ 21 898€ 3 351€ 2 316€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-608 085€ -608 085€ -300 431€ -198 705€ -937€ -18 234€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
99 901 € 3 344 € -267 518 € -101 725 € -198 705 € 20 510 € 18 209 € -20 551 € 2 816 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 619 197 € 5 133 724 € 7 755 500 € 4 649 626 € 3 268 248 € 1 646 120 € 919 037 € 723 268 € 318 764 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 844 965 € 1 877 109 € 2 107 625 € 2 519 682 € 1 786 291 € 869 991 € 271 642 € 30 263 € 8 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 669€ 2 025€ 1 467€ 856€ 465€ 168€ 56€ 13€ 8€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 831 788€ 1 875 084€ 2 106 158€ 2 518 826€ 1 785 826€ 868 508€ 271 586€ 30 250€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
10 508€ 1 315€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 758 615 € 3 243 034 € 5 635 899 € 2 122 904 € 1 475 583 € 772 783 € 645 567 € 691 976 € 317 816 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 333 594 € 1 281 179 € 2 965 882 € 1 298 254 € 790 576 € 148 347 € 200 118 € 383 400 € 214 898 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
88 325€ 49 090€ 304 267€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 245 269€ 1 232 089€ 2 661 615€ 1 298 254€ 790 576€ 148 347€ 200 118€ 383 400€ 214 898€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 477 799€ 1 282 088€ 1 913 652€ 69 974€ 116 016€ 363 034€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
358 930€ 289 351€ 101 848€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
18 851€ 14 248€ 16 373€ 9 774€ 7 080€ 5 624€ 1 891€ 1 638€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 458€ 8 805€ 10 284€ 5 905€ 4 076€ 2 487€ 1 219€ 1 428€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
64 861€ 34 889€ 13 506€ 38 694€ 81 177€ 8 996€ 6 486€ 16 159€ 1 070€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
854 052€ 621 825€ 716 202€ 700 303€ 476 658€ 244 295€ 76 923€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 617 € 13 581 € 11 976 € 7 040 € 6 374 € 3 346 € 1 828 € 1 029 € 940 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
15 617€ 13 581€ 11 976€ 4 798€ 5 126€ 1 006€ 1 828€ 1 029€ 940€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 242€ 1 248€ 2 340€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
91 644 € 38 424 € 30 864 € 19 281 € 36 565 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
19 281€ 36 565€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
91 644€ 38 424€ 30 864€