Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 116 610€ 4 909 047€ 2 367 390€ 838 840€ 1 170 329€ 1 687 997€ 1 050 900€ 615 570€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 556 953€ 4 524 223€ 2 189 388€ 813 470€ 1 083 324€ 1 599 972€ 990 700€ 588 599€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
559 657 € 384 824 € 178 002 € 25 370 € 87 005 € 88 025 € 60 200 € 26 971 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 891 219 € 1 811 826 € 1 413 103 € 735 978 € 462 399 € 139 418 € 43 561 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 891 219€ 1 811 826€ 1 413 103€ 735 978€ 462 399€ 139 418€ 43 561€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 019 407 € 967 644 € 579 491 € 244 747 € 127 095 € 99 624 € 68 373 € 19 984 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
63 191€ 81 854€ 40 266€ 31 878€ 17 829€ 6 851€ 8 570€ 1 988€
10
B.2
Služby
956 216€ 885 790€ 539 225€ 212 869€ 109 266€ 92 773€ 59 803€ 17 996€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 431 469 € 1 229 006 € 1 011 614 € 516 601 € 422 309 € 127 818 € 35 388 € 6 987 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
362 316 € 322 413 € 181 173 € 141 485 € 60 394 € 43 151 € 11 800 € 1 822 €
13
C.1
Mzdové náklady
251 187€ 235 097€ 132 042€ 102 920€ 43 860€ 31 226€ 8 479€ 1 342€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
87 422€ 81 135€ 46 218€ 36 142€ 15 438€ 10 974€ 2 984€ 472€
16
C.4
Sociálne náklady
23 707€ 6 181€ 2 913€ 2 423€ 1 096€ 951€ 337€ 8€
17
D
Dane a poplatky
59 555€ 77 111€ 60 182€ 40 852€ 27 378€ 8 582€ 3 862€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
794 776€ 963 004€ 765 087€ 503 106€ 308 918€ 89 228€ 29 308€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 700 009€ 1 133 460€ 1 437 029€ 738 093€ 423 860€ 538 377€ 48 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 587 794€ 1 073 717€ 1 389 033€ 676 775€ 336 797€ 510 457€ 45 652€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
24 720€ 9 459€ 4 597€ 5 170€ 2 567€ 1 449€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
227 337€ 304 561€ 229 294€ 39 194€ 24 550€ 42 720€ 5 268€ 2€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
355 349€ 388 074€ 282 448€ 106 858€ 56 177€ 20 682€ 8 182€ 50€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
174 305 € -166 751 € -4 583 € -180 358 € 78 488 € 35 367 € -10 148 € 5 117 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1 411€ 1 299€ 4€ 8€ 6€ 1€
39
N
Nákladové úroky
105 934€ 108 227€ 93 997€ 60 775€ 47 708€ 12 580€ 6 539€ 1 041€
40
XI.
Kurzové zisky
259€ 140€ 18€ 47€ 46€
41
O
Kurzové straty
1 806€ 1 101€ 382€ 492€ 846€ 498€ 428€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
89€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 769€ 12 496€ 2 205€ 987€ 625€ 1 207€ 607€ 190€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-127 161 € -120 413 € -95 145 € -62 236 € -49 128 € -14 277 € -7 522 € -1 230 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
47 144 € -287 164 € -99 728 € -242 594 € 29 360 € 21 090 € -17 670 € 3 887 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
43 800 € -19 646 € 1 997 € -43 889 € 8 850 € 2 881 € 2 881 € 1 071 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 4 183€ 2 881€ 2 881€ 1 071€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
43 800€ -19 646€ 1 997€ -46 769€ 4 667€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 344 € -267 518 € -101 725 € -198 705 € 20 510 € 18 209 € -20 551 € 2 816 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
47 144 € -287 164 € -99 728 € -242 594 € 29 360 € 21 090 € -17 670 € 3 887 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 344 € -267 518 € -101 725 € -198 705 € 20 510 € 18 209 € -20 551 € 2 816 €