Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 007 829€ 6 720 873€ 3 780 493€ 1 574 818€ 1 632 727€ 2 408 521€ 1 147 781€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 935 175 € 8 158 894 € 5 446 816 € 2 352 105 € 2 081 138 € 2 408 512 € 1 147 729 € 615 572 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 116 610€ 4 909 047€ 2 367 390€ 838 840€ 1 170 329€ 1 687 997€ 1 050 900€ 615 570€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 891 219€ 1 811 826€ 1 413 103€ 735 978€ 462 399€ 139 418€ 43 561€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 700 009€ 1 133 460€ 1 437 029€ 738 093€ 423 860€ 538 377€ 48 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
227 337€ 304 561€ 229 294€ 39 194€ 24 550€ 42 720€ 5 268€ 2€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 760 870 € 8 325 645 € 5 451 399 € 2 532 463 € 2 002 650 € 2 373 145 € 1 157 877 € 610 455 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 556 953€ 4 524 223€ 2 189 388€ 813 470€ 1 083 324€ 1 599 972€ 990 700€ 588 599€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
63 191€ 81 854€ 40 266€ 31 878€ 17 829€ 6 851€ 8 570€ 1 988€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
956 216€ 885 790€ 539 225€ 212 869€ 109 266€ 92 773€ 59 803€ 17 996€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
362 316 € 322 413 € 181 173 € 141 485 € 60 394 € 43 151 € 11 800 € 1 822 €
16
E.1.
Mzdové náklady
251 187€ 235 097€ 132 042€ 102 920€ 43 860€ 31 226€ 8 479€ 1 342€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
87 422€ 81 135€ 46 218€ 36 142€ 15 438€ 10 974€ 2 984€ 472€
19
E.4.
Sociálne náklady
23 707€ 6 181€ 2 913€ 2 423€ 1 096€ 951€ 337€ 8€
20
F.
Dane a poplatky
59 555€ 77 111€ 60 182€ 40 852€ 27 378€ 8 582€ 3 862€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
794 776€ 963 004€ 765 087€ 503 106€ 308 918€ 89 228€ 29 308€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
794 776€ 963 004€ 765 087€ 503 106€ 308 918€ 89 228€ 29 308€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 587 794€ 1 073 717€ 1 389 033€ 676 775€ 336 797€ 510 457€ 45 652€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
24 720€ 9 459€ 4 597€ 5 170€ 2 567€ 1 449€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
355 349€ 388 074€ 282 448€ 106 858€ 56 177€ 20 682€ 8 182€ 50€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
174 305 € -166 751 € -4 583 € -180 358 € 78 488 € 35 367 € -10 148 € 5 117 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 431 469 € 1 229 006 € 1 011 614 € 516 601 € 422 309 € 127 818 € 35 388 € 6 987 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
348 € 1 411 € 1 439 € 18 € 51 € 8 € 52 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 411 € 1 299 € 4 € 8 € 6 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 411€ 1 299€ 4€ 8€ 6€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
259€ 140€ 18€ 47€ 46€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
89€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
127 509 € 121 824 € 96 584 € 62 254 € 49 179 € 14 285 € 7 574 € 1 231 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
105 934 € 108 227 € 93 997 € 60 775 € 47 708 € 12 580 € 6 539 € 1 041 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
31 779€ 5 805€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
74 155€ 102 422€ 93 997€ 60 775€ 47 708€ 12 580€ 6 539€ 1 041€
52
O.
Kurzové straty
1 806€ 1 101€ 382€ 492€ 846€ 498€ 428€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 769€ 12 496€ 2 205€ 987€ 625€ 1 207€ 607€ 190€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-127 161 € -120 413 € -95 145 € -62 236 € -49 128 € -14 277 € -7 522 € -1 230 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
47 144 € -287 164 € -99 728 € -242 594 € 29 360 € 21 090 € -17 670 € 3 887 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
43 800 € -19 646 € 1 997 € -43 889 € 8 850 € 2 881 € 2 881 € 1 071 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 4 183€ 2 881€ 2 881€ 1 071€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
43 800€ -19 646€ 1 997€ -46 769€ 4 667€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 344 € -267 518 € -101 725 € -198 705 € 20 510 € 18 209 € -20 551 € 2 816 €