Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VIVE GROUP SK s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
669 050 € 512 608 € 545 418 € 515 208 € 340 311 € 123 201 € 60 895 € 59 952 € 60 536 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
153 044 € 184 961 € 215 215 € 173 742 € 150 620 € 29 775 € 7 980 € 1 488 € 1 728 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
153 044 € 184 961 € 215 215 € 173 742 € 150 620 € 29 775 € 7 980 € 1 488 € 1 728 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
153 044€ 184 961€ 215 215€ 173 742€ 150 620€ 29 775€ 7 980€ 1 488€ 1 728€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
516 006 € 327 647 € 330 203 € 341 466 € 189 691 € 93 426 € 52 915 € 58 464 € 58 808 € 5 000 €
015
B.I.
Zásoby
209 332€ 204 083€ 12 183€ 8 520€ 5 521€ 2 185€ 1 156€ 18 110€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
276 658 € 98 120 € 259 745 € 188 740 € 77 450 € 87 503 € 27 269 € 28 543 € 28 114 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
207 810€ 97 120€ 252 899€ 158 353€ 52 328€ 57 691€ 22 447€ 24 543€ 20 331€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
67 848€ 1 894€ 28 001€ 21 505€ 29 812€ 4 822€ 3 771€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 000€ 1 000€ 4 952€ 2 386€ 3 617€ 4 000€ 4 012€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
30 016 € 25 444 € 58 275 € 144 206 € 106 720 € 3 738 € 24 490 € 11 811 € 30 694 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
30 016€ 25 444€ 58 275€ 144 206€ 106 720€ 3 738€ 24 490€ 11 811€ 30 694€ 5 000€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
669 050 € 512 608 € 545 418 € 515 208 € 340 311 € 123 201 € 60 895 € 59 952 € 60 536 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
27 994 € 11 494 € 23 579 € 57 023 € 29 818 € 21 887 € 14 888 € 15 417 € 15 620 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
5 869€ 4 429€ 51 523€ 24 318€ 16 387€ 9 389€ 9 917€ 10 120€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
16 625 € 1 565 € -33 444 € 27 205 € 7 931 € 6 998 € -529 € -203 € 10 620 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
641 056 € 501 114 € 521 839 € 458 185 € 310 493 € 101 314 € 46 007 € 44 535 € 44 916 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
688€ 599€ 496€ 412€ 348€ 244€ 166€ 80€ 29€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
473 370 € 106 291 € 39 229 € 99 832 € 29 829 € 100 142 € 44 562 € 44 455 € 44 887 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
228 896€ 92 669€ 21 818€ 90 691€ 24 829€ 92 379€ 40 187€ 41 985€ 37 542€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 686€ 1 343€ 2 416€ 700€ 1 342€ 1 107€ 1 916€ 874€ 648€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 416€ 11 940€ 14 978€ 7 993€ 3 210€ 3 208€ 1 907€ 1 596€ 7 010€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
239 372€ 339€ 17€ 448€ 448€ 3 448€ 552€ -313€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 035€ 762€ 928€ 1 279€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
121 998€ 155 724€ 183 614€ 26 906€ 44 554€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
45 000€ 238 500€ 298 500€ 330 000€ 235 000€