Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.11.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
342 479€ 659 800€ 523 442€ 501 809€ 802 189€ 437 629€ 493 349€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
359 236 € 659 800 € 526 770 € 501 809 € 805 204 € 439 217 € 493 350 € 0 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
291€ 83 396€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
342 102€ 574 808€ 523 441€ 501 809€ 802 189€ 437 629€ 493 349€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
16 757€ 3 015€ 1 326€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
83€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3€ 1 596€ 3 329€ 262€ 1€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
422 818 € 532 594 € 451 882 € 474 510 € 738 599 € 411 514 € 448 694 € 2 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-1 380€ 3 900€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
150 258€ 250 176€ 178 900€ 186 316€ 337 582€ 197 097€ 244 604€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
195 989€ 179 248€ 179 042€ 204 740€ 320 519€ 159 267€ 156 547€ 2€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
63 053 € 82 782 € 78 605 € 71 201 € 75 471 € 49 631 € 42 751 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
47 598€ 60 388€ 58 303€ 52 996€ 56 849€ 49 631€ 31 813€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
14 527€ 21 925€ 19 960€ 17 870€ 18 303€ 10 757€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
928€ 469€ 342€ 335€ 319€ 181€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
984€ 1 042€ 1 796€ 2 144€ 1 798€ 2 098€ 2 248€ 0€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 820€ 12 597€ 12 270€ 10 041€ 2 958€ 2 958€ 1 151€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 820€ 12 597€ 12 270€ 10 041€ 2 958€ 2 958€ 1 151€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 094€ 2 849€ 1 269€ 68€ 271€ 463€ 1 393€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-63 582 € 127 206 € 74 888 € 27 299 € 66 605 € 27 703 € 44 656 € -2 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 283 € 224 880 € 165 499 € 110 753 € 147 103 € 82 591 € 92 198 € -2 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
39 € 1 € 2 669 € 0 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
39€ 2 668€ 0€ 4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
990 € 2 076 € 3 925 € 2 095 € 1 487 € 494 € 660 € 690 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
62 € 622 € 1 126 € 892 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
62€ 622€ 1 126€ 892€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
928€ 1 454€ 2 799€ 1 203€ 1 487€ 494€ 660€ 690€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-990 € -2 076 € -3 925 € -2 056 € -1 486 € 2 175 € -660 € -686 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-64 572 € 125 130 € 70 963 € 25 243 € 65 119 € 29 878 € 43 996 € -688 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
27 632 € 15 919 € 5 927 € 14 706 € 6 987 € 10 067 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
27 632€ 15 919€ 5 927€ 14 706€ 6 987€ 10 067€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-64 572 € 97 498 € 55 044 € 19 316 € 50 413 € 22 891 € 33 929 € -688 €