Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
322 713 € 358 340 € 210 080 € 89 220 € 63 499 € 114 147 € 143 879 € 14 660 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
51 259 € 61 314 € 12 333 € 25 775 € 35 590 € 39 272 € 54 000 € 5 750 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
51 259 € 61 314 € 12 333 € 25 775 € 35 590 € 39 272 € 54 000 € 5 750 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
51 259€ 61 314€ 12 333€ 25 775€ 35 590€ 39 272€ 54 000€ 5 750€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
271 454 € 297 026 € 197 747 € 63 445 € 27 909 € 74 875 € 89 879 € 8 910 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
201 467 € 179 698 € 125 020 € 34 582 € 11 009 € 58 298 € 84 422 € 2 263 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
104 201€ 105 991€ 113 025€ 34 220€ 10 672€ 54 042€ 84 092€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€ 9 324€ 1 212€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
97 266€ 73 707€ 2 671€ 362€ 337€ 4 256€ 330€ 1 051€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
69 987 € 117 328 € 72 727 € 28 863 € 16 900 € 16 577 € 5 457 € 6 647 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
69 987€ 117 328€ 72 727€ 28 863€ 16 900€ 16 577€ 5 457€ 6 647€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
322 713 € 358 340 € 210 080 € 89 220 € 63 499 € 114 147 € 143 879 € 14 660 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
87 428 € 80 450 € 74 742 € 41 584 € 59 964 € -20 130 € 8 143 € 4 660 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
85 688€ 85 688€ 85 054€ 85 054€ 85 054€ 250€
030
A.III.
Fondy zo zisku
250€ 250€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-10 238€ -15 311€ -48 471€ -32 058€ -25 380€ 2 893€ -590€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
6 978 € 5 073 € 33 159 € -16 412 € -4 710 € -28 273 € 3 483 € -590 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
235 285 € 277 890 € 135 338 € 47 636 € 3 535 € 134 277 € 135 736 € 10 000 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
98 129 € 133 831 € 107 237 € 47 636 € 3 535 € 134 277 € 135 736 € 10 000 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
59 662€ 85 232€ 87 876€ 40 495€ 413€ 49 568€ 51 849€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 489€ 3 163€ 2 612€ 1 867€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 794€ 884€ 11 606€ 3 184€ 1 104€ 6 287€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
33 184€ 44 552€ 5 143€ 2 090€ 2 018€ 84 709€ 77 600€ 10 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 487€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
135 669€ 144 059€ 28 101€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci