Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
371 556 € 380 524 € 180 197 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
104 749€ 149 937€ 42 245€
05
III.
Tržby z predaja služieb
338€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
76 044€ 7 417€ 47 891€
07
V.
Aktivácia
17 025€ 5 626€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 400€ 18 633€ 3 350€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
185 025€ 187 512€ 81 085€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
340 985 € 363 843 € 175 481 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
117 625€ 147 596€ 97 195€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
60 848€ 66 255€ 23 265€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
26 671 € 32 709 € 9 535 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 471€ 22 988€ 7 667€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 241€ 6 956€ 1 838€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 959€ 2 765€ 30€
20
F.
Dane a poplatky
2 967€ 4 394€ 2 014€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
125 069€ 97 626€ 36 693€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
125 069€ 97 626€ 36 693€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 500€ 8 823€ 2 515€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
53€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 252€ 6 440€ 4 264€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
30 571 € 16 681 € 4 716 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 658 € -39 472 € -24 698 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 113 € 226 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 113€ 226€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
28 889 € 18 656 € 1 978 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
25 177 € 14 018 € 1 726 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
25 177€ 14 018€ 1 726€
52
O.
Kurzové straty
9€ 0€ 3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 703€ 4 638€ 249€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-28 889 € -16 543 € -1 752 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 682 € 138 € 2 964 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
865 € 492 € 2 485 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
865€ 492€ 2 485€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
817 € -354 € 479 €