Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ČEZ Distribučné sústavy a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 976 847 € 1 729 035 € 2 534 953 € 2 572 357 € 1 785 106 € 1 348 084 € 822 084 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 017 221 € 1 405 536 € 1 398 099 € 1 470 454 € 1 542 797 € 1 230 428 € 711 706 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
970 748 € 228 370 € 263 060 € 297 749 € 332 439 € -43 294 €
007
A.I.4
Goodwill
431 848€ 228 370€ 263 060€ 297 749€ 332 439€ -43 294€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
538 900€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 046 473 € 1 177 166 € 1 135 039 € 1 172 705 € 1 210 358 € 1 230 428 € 755 000 €
012
A.II.1
Pozemky
22 902€ 5 854€ 384€ 384€ 384€ 384€
013
A.II.2
Stavby
1 737 171€ 1 060 512€ 1 086 472€ 1 112 438€ 1 138 391€ 1 164 351€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
132 735€ 40 133€ 48 183€ 59 883€ 71 583€ 65 693€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
153 665€ 755 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
70 667€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
946 253 € 323 045 € 1 136 151 € 1 101 252 € 241 620 € 116 735 € 110 353 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 250 € 57 € 102 € 78 € 39 € 51 €
032
B.I.1
Materiál
144€ 57€ 102€ 78€ 39€ 51€
036
B.I.5
Tovar
2 106€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
709 448 € 800 000 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
709 448€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
800 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
481 078 € 115 252 € 140 197 € 69 372 € 109 652 € 98 477 € 105 209 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
481 078€ 115 252€ 138 059€ 65 261€ 101 417€ 98 477€ 104 385€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 138€ 2 411€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 235€ 824€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 700€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
462 925 € 207 736 € 286 404 € 231 802 € 131 929 € 18 207 € 5 144 €
056
B.IV.1
Peniaze
821€ 445€ 1 023€ 2 249€ 344€ 1 375€ 4 966€
057
B.IV.2
Účty v bankách
462 104€ 207 291€ 285 381€ 229 553€ 131 585€ 16 832€ 178€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
13 373 € 454 € 703 € 651 € 689 € 921 € 25 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 373€ 454€ 703€ 651€ 689€ 921€ 25€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 976 847 € 1 729 035 € 2 534 953 € 2 572 357 € 1 785 106 € 1 348 084 € 822 084 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 812 793 € 263 362 € 732 993 € 539 265 € 349 424 € 210 376 € 1 296 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 275 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 275 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 500 € 2 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 500€ 2 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
235 862 € 533 765 € 344 745 € 204 876 € 39 089 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
235 862€ 532 944€ 343 924€ 204 876€ 39 089€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
821€ 821€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
274 431 € 235 862 € 193 728 € 189 020 € 139 048 € 165 787 € -3 704 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 046 184 € 1 393 673 € 1 723 860 € 2 033 092 € 1 435 682 € 1 137 708 € 820 788 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
12 597 € 11 712 € 13 981 € 7 101 € 7 203 € 7 116 € 1 667 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 007€ 9 861€ 3 100€ 3 369€ 7 116€ 1 667€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 590€ 11 712€ 4 120€ 4 001€ 3 834€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
207 262 € 52 242 € 40 625 € 31 007 € 25 356 € 11 353 € 6 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
593€ 711€ 618€ 386€ 240€ 110€ 6€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
136 500€ 2 424€ 7 058€ 11 243€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
70 169€ 51 531€ 40 007€ 28 197€ 18 058€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
864 234 € 183 510 € 177 332 € 226 345 € 256 479 € 144 238 € 819 115 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
800 276€ 157 073€ 133 818€ 188 977€ 209 170€ 91 369€ 58 905€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
302€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
500€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
23 414€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 709€ 2 688€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
12 588€ 3 840€ 2 515€ 2 063€ 2 822€ 2 556€ 2 405€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 752€ 2 254€ 3 574€ 3 177€ 1 874€ 1 688€ 1 601€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
42 686€ 20 322€ 32 292€ 24 806€ 14 834€ 44 271€ 402€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
932€ 21€ 2 424€ 4 634€ 4 365€ 4 354€ 755 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
962 091 € 1 146 209 € 1 491 922 € 1 768 639 € 1 146 644 € 975 001 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
271 149€ 962 091€ 1 297 166€ 1 491 903€ 968 638€ 877 818€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
690 942€ 184 118€ 194 756€ 276 736€ 178 006€ 97 183€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
117 870 € 72 000 € 78 100 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
15 570€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
102 300€ 72 000€ 78 100€