Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
317 198 € 287 600 € 175 012 € 126 521 € 154 752 € 129 823 € 104 123 € 68 990 € 86 807 € 41 979 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
57 936 € 67 427 € 6 586 € 6 306 € 16 138 € 25 406 € 34 674 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
57 936 € 67 427 € 6 586 € 6 306 € 16 138 € 25 406 € 34 674 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
57 936€ 67 427€ 6 586€ 6 306€ 16 138€ 25 406€ 34 674€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
214 860 € 220 051 € 168 390 € 126 470 € 148 184 € 113 388 € 78 451 € 33 545 € 86 807 € 41 979 € 5 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 132 € 6 132 € 7 738 € 2 149 € 8 321 € 471 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
6 132€ 6 132€ 7 738€ 2 149€ 8 321€ 471€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
67 798 € 82 488 € 4 379 € 1 086 € 11 246 € 11 487 € 3 060 € 11 300 € 60 650 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
63 690 € 80 312 € 3 662 € 10 550 € 10 300 € 146 € 4 800 € 60 650 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
63 690€ 80 312€ 3 662€ 10 550€ 10 300€ 146€ 4 800€ 60 650€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 580€ 162€ 466€ 18€ 1 187€ 338€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 108€ 596€ 555€ 620€ 678€ 2 576€ 6 500€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
140 930 € 131 431 € 156 273 € 123 235 € 128 617 € 101 901 € 74 920 € 22 245 € 26 157 € 41 979 € 5 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
105 092€ 130 361€ 149 292€ 121 987€ 128 168€ 93 334€ 70 992€ 16 435€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
35 838€ 1 070€ 6 981€ 1 248€ 449€ 8 567€ 3 928€ 5 810€ 21 157€ 36 979€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
44 402 € 122 € 36 € 51 € 262 € 297 € 266 € 771 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
193€ 122€ 36€ 51€ 262€ 297€ 266€ 771€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
44 209€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
317 198 € 287 600 € 175 012 € 126 521 € 154 752 € 129 823 € 104 123 € 68 990 € 86 807 € 41 979 € 5 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
170 237 € 151 495 € 135 027 € 121 749 € 106 526 € 94 177 € 81 310 € 43 871 € 29 738 € 17 849 € 5 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
31 700 € 31 700 € 31 700 € 31 700 € 31 700 € 31 700 € 31 700 € 6 700 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
31 700€ 31 700€ 31 700€ 31 700€ 31 700€ 31 700€ 31 700€ 6 700€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 991 € 1 991 € 1 991 € 1 991 € 1 313 € 670 € 670 € 595 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 991€ 1 991€ 1 991€ 1 991€ 1 313€ 670€ 670€ 595€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
117 804 € 101 298 € 88 058 € 74 021 € 61 163 € 48 940 € 36 501 € 24 143 € 12 849 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
117 804€ 101 298€ 88 058€ 74 021€ 61 163€ 48 940€ 36 501€ 24 143€ 12 849€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
18 742 € 16 506 € 13 278 € 14 037 € 12 350 € 12 867 € 12 439 € 12 433 € 11 889 € 12 849 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
146 961 € 136 105 € 39 985 € 4 772 € 44 776 € 35 646 € 22 813 € 25 119 € 57 069 € 24 130 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
139 961 € 74 105 € 32 985 € 4 772 € 44 776 € 35 646 € 22 813 € 25 112 € 57 069 € 24 130 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 600 € 60 € -360 € 120 € 856 € 129 € 135 € 9 015 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 600€ 60€ -360€ 120€ 856€ 129€ 135€ 9 015€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
122 924€ 69 292€ 29 650€ 43 403€ 34 815€ 23 731€ 23 731€ 44 700€ 20 500€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 342€ 4 753€ 3 695€ 4 652€ 517€ 702€ 337€ 1 381€ 3 354€ 3 630€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
95€ -1 390€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
7 000€ 62 000€ 7 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 450 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 450€