Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GREEN POWER RS, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 001 714 € 2 723 734 € 3 513 131 € 3 813 042 € 3 306 479 € 2 092 384 € 2 384 694 € 3 203 018 € 5 100 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 670 679 € 2 455 173 € 3 048 279 € 3 508 975 € 3 249 219 € 2 056 761 € 2 380 179 € 2 679 597 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 670 679 € 2 455 173 € 3 048 279 € 3 508 975 € 3 249 219 € 2 056 761 € 2 380 179 € 2 679 597 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
807 649€ 921 999€ 996 910€ 433 865€ 447 210€ 493 971€ 540 724€ 587 477€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 166 012€ 1 533 174€ 2 051 369€ 670 951€ 705 854€ 1 538 790€ 1 815 455€ 2 092 120€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
697 018€ 2 344 159€ 45 229€ 24 000€ 24 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
60 000€ 2 050 926€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
330 687 € 266 210 € 462 502 € 303 967 € 57 260 € 35 558 € 4 515 € 521 311 € 5 100 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
39 106 € -18 402 € 165 828 € 177 876 € 938 €
035
B.I.1
Materiál
18 155€ 51 744€ 63 955€ 938€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 228€
037
B.I.3
Výrobky
16 723€ 114 084€ 113 921€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-18 402€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
157 750 € 157 558 € 100 326 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
157 750€ 157 558€ 100 316€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
10€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
79 410 € 126 398 € 191 114 € 74 503 € 17 042 € 8 052 € 2 134 € 517 157 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
59 354 € 108 153 € 159 607 € 16 604 € 2 885 € 40 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
59 354€ 108 153€ 159 607€ 16 604€ 2 885€ 40€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
545€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 511€ 18 245€ 15 092€ 50 856€ 12 537€ 8 012€ 2 134€ 517 157€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
16 415€ 7 043€ 1 620€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
54 421 € 656 € 5 234 € 51 588 € 39 280 € 27 506 € 2 381 € 4 154 € 5 100 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 745€ 138€ 7€ 42 228€ 29 513€ 27 498€ 113€ 121€ 4 749€
073
B.V.2.
Účty v bankách
46 676€ 518€ 5 227€ 9 360€ 9 767€ 8€ 2 268€ 4 033€ 351€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
348 € 2 351 € 2 350 € 100 € 65 € 2 110 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
348€ 2 351€ 2 350€ 100€ 65€ 2 110€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 001 714 € 2 723 734 € 3 513 131 € 3 813 042 € 3 306 479 € 2 092 384 € 2 384 694 € 3 203 018 € 5 100 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-5 759 438 € -3 942 795 € -2 937 132 € -1 577 819 € -1 369 070 € -1 105 987 € -630 559 € -93 735 € 5 077 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 007 555 € -3 002 131 € -1 638 007 € -756 944 € -1 170 987 € -695 559 € -158 735 € 76 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
77€ 77€ 77€ 77€ 76€ 77€ 77€ 76€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 007 632€ -3 002 208€ -1 638 084€ -757 021€ -1 171 063€ -695 636€ -158 812€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 821 883 € -1 005 664 € -1 364 125 € -885 875 € -263 083 € -475 428 € -536 824 € -158 811 € 77 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 761 152 € 6 666 529 € 6 450 263 € 5 390 861 € 4 675 549 € 3 198 371 € 3 015 253 € 3 296 753 € 23 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 547 € 4 732 € 5 584 € 1 617 880 € 12 € 6 165 € 21 100 € 34 438 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
309 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
309€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 612 536€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 547€ 935€ 472€ 232€ 12€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 797€ 5 112€ 5 112€ 6 165€ 21 100€ 34 129€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 267 090€ 3 555 925€ 3 555 925€ 3 606 565€ 3 376 673€ 962 980€ 1 240 312€ 1 426 343€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 486 592 € 3 098 574 € 2 888 754 € 166 368 € 1 298 816 € 1 884 567 € 1 753 841 € 1 835 972 € 23 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
28 573 € 302 892 € 290 154 € 113 431 € 14 918 € 71 109 € 54 988 € 497 202 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
28 573€ 302 892€ 290 154€ 113 431€ 14 918€ 71 109€ 54 988€ 497 202€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 404 800€ 2 658 249€ 2 521 683€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 156 412€ 1 448 441€ 1 448 441€ 1 295 782€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
35 606€ 60 657€ 33 811€ 17 931€ 938€ 174€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 567€ 10 450€ 23 616€ 19 656€ 539€ 1 281€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 665€ 12 534€ 12 081€ 5 659€ 1 869€ 1 750€ 1 410€ 960€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
381€ 53 792€ 7 409€ 9 691€ 124 140€ 363 267€ 247 547€ 42 028€ 23€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 923 € 7 298 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 923€ 7 298€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
48€ 48€ 344 659€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé