Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
7 253 159 € 3 897 € 5 782 € 8 364 € 6 470 € 8 979 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
7 253 159 € 3 897 € 5 782 € 8 364 € 6 470 € 8 979 €
015
B.I.
Zásoby
2 002€ 2 002€ 4 003€ 5 679€ 5 514€ 4 015€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 247 148 € 45 € 45 € 153 € 5 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
7 247 103€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
45€ 45€ 45€ 153€ 5€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
4 009 € 1 850 € 1 734 € 2 532 € 956 € 4 959 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
4 009€ 1 850€ 1 734€ 2 532€ 956€ 4 959€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
7 253 159 € 3 897 € 5 782 € 8 364 € 6 470 € 8 979 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-26 390 € -26 710 € -26 870 € -18 807 € -14 352 € -5 525 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
8€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-31 718€ -31 870€ -23 808€ -19 352€ -10 523€ -2 242€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
320 € 160 € -8 062 € -4 455 € -8 829 € -8 283 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
7 279 549 € 30 607 € 32 652 € 27 171 € 20 822 € 14 504 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
232€ 232€ 232€ 190€ 134€ 77€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
7 279 317 € 30 375 € 32 420 € 26 981 € 20 688 € 14 427 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
7 248 900€ 207€ -216€ 147€ -71€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
741€ 969€ 759€ 1 515€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
85€ 43€ 1 140€ -97€ 1 193€ 1 277€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
30 332€ 30 332€ 30 332€ 26 325€ 18 589€ 11 706€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci