Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
99 599 560 000 € 2 035 733 632 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
96 311 220 000 € 1 814 217 816 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
92 311 220 000 € 983 350 000 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
91 827 870 000€ 500 000 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
300 150 000€ 300 150 000€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
183 200 000€ 183 200 000€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
4 000 000 000 € 830 867 816 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
787 100 000€ 321 346 816€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 670 400 000€ 167 321 000€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
1 200 300 000€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
342 200 000€ 342 200 000€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
3 288 340 000 € 221 515 816 €
015
B.I.
Zásoby
221 500 000€ 221 500 000€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 400 580 000 € 13 658 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 400 573 800€ 7 458€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 200€ 6 200€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 666 260 000 € 2 158 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 666 260 000€ 2 158€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
99 599 560 000 € 2 035 733 632 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
17 929 € -127 571 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
25 351€ 25 351€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-1 022€ -1 022€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-11 400 € -156 900 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
99 599 542 071 € 2 035 861 203 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
99 599 414 500€ 2 035 733 632€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
127 571 € 127 571 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
123 839€ 123 839€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 017€ 3 017€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
385€ 385€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
330€ 330€