Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3K Solutions, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
798 124 € 268 967 € 153 732 € 3 700 € 1 990 € 2 919 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
381 508 € 43 593 € 92 069 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
9 092€ 13 836€ 23 581€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
372 416 € 29 757 € 68 488 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
339 363€ 21 348€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 053€ 29 757€ 47 140€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
416 616 € 225 374 € 61 663 € 3 700 € 1 990 € 2 919 €
015
B.I.
Zásoby
80 219€ 67 354€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
326 110 € 157 717 € 36 960 € 2 475 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
320 668€ 151 445€ 36 250€ 2 475€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 857€ 284€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
585€ 5 988€ 710€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
10 287 € 303 € 24 703 € 1 225 € 1 990 € 2 919 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
10 287€ 303€ 24 703€ 1 225€ 1 990€ 2 919€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
798 124 € 268 967 € 153 732 € 3 700 € 1 990 € 2 919 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
54 193 € 39 172 € 16 785 € 3 183 € 1 508 € 2 483 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
33 671€ 11 785€ -1 817€ -3 492€ -2 517€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
15 022 € 22 387 € 13 602 € 1 675 € -975 € -2 517 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
743 931 € 229 795 € 136 947 € 517 € 482 € 436 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
188€ 6€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
648 835 € 211 767 € 116 433 € 494 € 480 € 430 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
614 363€ 203 101€ 110 058€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
16 183€ 14€ 144€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
12 252€ 8 155€ 2 998€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
6 037€ 511€ 3 377€ 286€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
20 107€ 8 025€ 9 359€ 23€ 2€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
74 801€ 10 003€ 11 155€