Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3K Solutions, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
400 372 € 798 124 € 268 967 € 153 732 € 3 700 € 1 990 € 2 919 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
22 323 € 381 508 € 43 593 € 92 069 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
4 348€ 9 092€ 13 836€ 23 581€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
17 975 € 372 416 € 29 757 € 68 488 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
339 363€ 21 348€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 975€ 33 053€ 29 757€ 47 140€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
378 049 € 416 616 € 225 374 € 61 663 € 3 700 € 1 990 € 2 919 €
015
B.I.
Zásoby
144 144€ 80 219€ 67 354€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
205 715 € 326 110 € 157 717 € 36 960 € 2 475 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
185 394€ 320 668€ 151 445€ 36 250€ 2 475€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
17 616€ 4 857€ 284€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 705€ 585€ 5 988€ 710€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
28 190 € 10 287 € 303 € 24 703 € 1 225 € 1 990 € 2 919 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
28 190€ 10 287€ 303€ 24 703€ 1 225€ 1 990€ 2 919€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
400 372 € 798 124 € 268 967 € 153 732 € 3 700 € 1 990 € 2 919 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
54 149 € 54 193 € 39 172 € 16 785 € 3 183 € 1 508 € 2 483 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
48 693€ 33 671€ 11 785€ -1 817€ -3 492€ -2 517€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-44 € 15 022 € 22 387 € 13 602 € 1 675 € -975 € -2 517 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
346 223 € 743 931 € 229 795 € 136 947 € 517 € 482 € 436 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
154€ 188€ 6€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
317 611 € 648 835 € 211 767 € 116 433 € 494 € 480 € 430 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
203 160€ 614 363€ 203 101€ 110 058€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
30 303€ 16 183€ 14€ 144€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
78 239€ 12 252€ 8 155€ 2 998€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
5 909€ 6 037€ 511€ 3 377€ 286€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
17 305€ 20 107€ 8 025€ 9 359€ 23€ 2€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
11 153€ 74 801€ 10 003€ 11 155€