Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KD IFS Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
715 538 € 881 331 € 681 438 € 630 727 € 423 889 € 46 335 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
715 538€ 881 331€ 681 438€ 630 727€ 423 889€ 46 335€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
507 938 € 643 014 € 581 505 € 482 506 € 326 382 € 79 623 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
171 859€ 214 644€ 173 802€ 110 205€ 55 591€ 2 832€
10
B.2
Služby
336 079€ 428 370€ 407 703€ 372 301€ 270 791€ 76 791€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
207 600 € 238 317 € 99 933 € 148 221 € 97 507 € -33 288 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
84 096 € 72 473 € 35 991 € 22 099 € 60 335 € 35 782 €
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
10 326€ 18 056€ 14 602€ 11 054€ 6 935€ 301€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
102 999€ 114 557€ 78 334€ 46 237€ 37 017€ 11 628€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 500€ 10 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 618€ 9 851€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 942€ 8 574€ 15 714€ 601€ 1 109€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 611€ 32 899€ 24 330€ 14 393€ 2 584€ 9 806€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-10 527 € 5 763 € -37 461 € 55 039 € -8 255 € -90 805 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 15€
39
N
Nákladové úroky
4 646€ 5 313€ 2 195€ 86€
40
XI.
Kurzové zisky
18€ 12€ 12€ 6€
41
O
Kurzové straty
956€ 476€ 409€ 294€ 128€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 621€ 1 464€ 904€ 662€ 277€ 189€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-7 205 € -7 241 € -3 496 € -955 € -483 € -174 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-17 732 € -1 478 € -40 957 € 54 084 € -8 738 € -90 979 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 418 € 960 € 962 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
6 418€ 960€ 962€ 480€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-17 732 € -1 478 € -40 957 € 47 666 € -9 698 € -91 941 € -480 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-17 732 € -1 478 € -40 957 € 54 084 € -8 738 € -90 979 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-17 732 € -1 478 € -40 957 € 47 666 € -9 698 € -91 941 € -480 €