Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KD IFS Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
733 771€ 733 455€ 731 480€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
747 632 € 929 502 € 731 480 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
15 321€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
733 771€ 718 134€ 715 538€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 861€ 196 047€ 15 942€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
737 847 € 869 730 € 742 007 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 177€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
260 876€ 202 057€ 171 859€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
328 567€ 346 166€ 336 079€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
77 089 € 83 253 € 84 096 €
16
E.1.
Mzdové náklady
56 877€ 61 072€ 61 937€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
18 877€ 20 378€ 20 815€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 335€ 1 803€ 1 344€
20
F.
Dane a poplatky
7 777€ 11 187€ 10 326€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 246€ 118 237€ 102 999€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
35 246€ 118 237€ 102 999€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
39 643€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
37€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
28 292€ 53 010€ 36 611€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
9 785 € 59 772 € -10 527 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
144 328 € 169 055 € 207 600 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 € 38 € 18 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
5€ 38€ 18€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 716 € 8 515 € 7 223 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 153 € 7 294 € 4 646 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 153€ 7 294€ 4 646€
52
O.
Kurzové straty
181€ 362€ 956€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
382€ 859€ 1 621€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 704 € -8 477 € -7 205 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 081 € 51 295 € -17 732 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
457 € 9 961 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
457€ 9 961€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 624 € 41 334 € -17 732 €