Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BESTAFE s. r. o. "v konkurze" [zrušená]

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 37K/65/2018 [ukončené]
  • Spisová značka 37K/65/2018
  • Prvý a posledný záznam 14.8.2018 - 11.11.2019
  • Detekcia ukončenia: 26.5.2020dátumom výmazu firmy

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
11.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Svätý Jur Bratislavský
21.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Svätý Jur Bratislavský
24.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Svätý Jur Bratislavský
2.7.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
18.6.2019
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
14.5.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
9.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Svätý Jur Bratislavský
21.3.2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
13.3.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
25.2.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
18.2.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Svätý Jur Bratislavský
8.2.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
8.2.2019
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
8.2.2019
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
28.1.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
9.1.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
17.12.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
13.12.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
23.11.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Svätý Jur Bratislavský
31.10.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
31.10.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
24.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Svätý Jur Bratislavský
12.9.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ľuboš Janček Svätý Jur Bratislavský
7.9.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Svätý Jur Bratislavský
28.8.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Svätý Jur Bratislavský