Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Manuvia Jobliner, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 121 643 € 2 253 654 € 1 705 639 € 2 752 155 € 3 007 524 € 3 671 777 € 5 766 349 € 568 142 € 41 145 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
681 657 € 269 425 € 158 363 € 412 102 € 367 754 € -1 209 351 € -576 109 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € -429 335 € -861 550 € -1 293 457 € -1 725 244 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
14 096€ 28 232€ 42 368€ 56 504€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 914€ 2 914€ 2 914€ 3 254€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ -446 345€ -892 696€ -1 339 048€ -1 785 401€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
309€ 399€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
84 106 € 1 149 135 €
012
A.II.1
Pozemky
782 622€
013
A.II.2
Stavby
124 779€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
84 106€ 175 049€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
54 522€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 163€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
681 657 € 269 425 € 158 363 € 841 437 € 1 229 304 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
681 657€ 269 425€ 158 363€ 841 437€ 1 229 304€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 433 476 € 1 984 229 € 1 543 913 € 2 324 731 € 2 631 722 € 4 730 563 € 6 279 920 € 3 103 449 € 41 145 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
47 858 € 41 451 € 28 071 € 30 616 € 35 169 € 35 923 € 24 615 €
035
B.I.1
Materiál
1 503€ 28 071€ 30 616€ 35 169€ 35 923€ 24 615€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
47 858€ 39 948€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 000 € 5 000 € 1 787 768 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
5 000€ 5 000€ 1 634 268€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
153 500€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 381 680 € 1 923 117 € 1 473 139 € 2 257 546 € 2 549 096 € 2 874 482 € 6 237 145 € 3 079 784 € 23 921 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 344 670 € 1 922 484 € 1 427 728 € 2 249 109 € 2 538 048 € 2 862 780 € 5 062 561 € 3 081 450 € 23 921 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
33 092€ 216 152€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 861 331€ 1 476 544€ 172 226€ 223€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
483 339€ 445 940€ 1 427 728€ 2 216 017€ 2 538 048€ 2 862 780€ 4 674 183€ 3 081 227€ 23 921€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 002 959€ 2 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
37 010€ 45 411€ 4 953€ 7 045€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
633€ 8 437€ 6 095€ 4 657€ 171 625€ -3 666€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 938 € 19 661 € 42 703 € 31 569 € 42 457 € 32 390 € 18 160 € 23 665 € 17 224 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 938€ 19 661€ 1 533€ 31 132€ 43 157€ 32 390€ 13 995€ -4€ 194€
073
B.V.2.
Účty v bankách
41 170€ 437€ -700€ 4 165€ 23 669€ 17 030€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 510 € 3 363 € 15 322 € 8 048 € 150 565 € 62 538 € -2 535 307 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
472€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 510€ 31 145€ -2 535 307€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 363€ 15 322€ 8 048€ 150 565€ 30 921€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 121 643 € 2 253 654 € 1 705 639 € 2 752 155 € 3 007 524 € 3 671 777 € 5 766 349 € 568 142 € 41 145 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
36 997 € 145 139 € -161 426 € 130 528 € 53 674 € 66 835 € 36 889 € 41 888 € 32 788 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 € 35 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€ 35 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
212 000€ 212 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 500 € 3 500 € 3 500 € 2 717 € 1 952 € 455 € 455 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 500€ 3 500€ 3 500€ 2 717€ 1 952€ 455€ 455€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-105 361 € -199 926 € 92 027 € 1 435 € 1 435 € 1 435 € 6 432 € -2 212 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
92 027€ 1 435€ 1 435€ 1 435€ 6 432€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-105 361€ -199 926€ -2 212€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-108 142 € 94 565 € -291 953 € 91 376 € 15 287 € 29 945 € -4 998 € 9 100 € -2 212 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 082 739 € 2 108 515 € 1 867 065 € 2 384 325 € 2 685 008 € 3 979 753 € 5 729 460 € 526 154 € 8 357 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
60 977 € 54 263 € 34 516 € 11 937 € 29 428 € 892 945 € 20 874 € 248 € 46 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
872 455€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
60 977€ 54 263€ 34 516€ 11 937€ 29 428€ 20 490€ 20 874€ 248€ 46€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
28 974 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
28 974€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 984 974 € 1 869 700 € 1 507 259 € 1 253 122 € 1 411 737 € 1 959 789 € 3 226 063 € 525 906 € 8 311 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
490 753 € 398 217 € 314 372 € 221 563 € 253 867 € 432 608 € 1 000 863 € 7 607 € 1 210 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
247 120€ 179 974€ 97 730€ 233 680€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5 762€ 340 322€ 1 210€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
243 633€ 398 217€ 134 398€ 118 071€ 253 867€ 432 608€ 426 861€ 7 607€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
447€ 169€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
14 522€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
605 576€ 431 905€ 397 977€ 276 383€ 413 077€ 553 785€ 999 722€ 5 766€ 5 652€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 291 394€ 727 456€ 536 312€ 451 107€ 305 624€ 480 544€ 712 810€ 3 716€ 1 332€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
536 702€ 249 216€ 213 102€ 223 234€ 379 186€ 441 636€ 479 015€ 508 525€ 117€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
60 549€ 62 459€ 45 327€ 66 313€ 59 983€ 51 216€ 33 653€ 292€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
36 788 € 155 578 € 325 290 € 324 191 € 261 887 € 286 055 € 341 563 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
324 820€ 320 191€ 341 563€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
36 788€ 155 578€ 470€ 4 000€ 261 887€ 286 055€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
795 075€ 981 956€ 840 964€ 2 140 960€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 907 € 237 302 € 268 842 € -374 811 € 100 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
237 302€ 268 842€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
100€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 907€ -374 811€