Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Manuvia Jobliner, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 617 542€ 21 592 662€ 912 755€ 11 058 656€ 14 409 143€ 20 240 252€ 27 886 662€ 70 189€ 23 921€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
29 553 735 € 21 584 870 € 10 720 269 € 10 981 972 € 14 302 620 € 20 216 425 € 28 574 058 € 70 315 € 23 921 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 881€ 8 415€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
15 062 902€ 11 852 455€ 9 009 975€ 10 959 141€ 14 142 515€ 19 029 443€ 27 878 247€ 70 189€ 23 921€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
84 106€ 797 622€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 490 833€ 9 732 415€ 1 710 294€ 22 831€ 75 999€ 387 479€ 687 396€ 126€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
29 646 216 € 21 392 748 € 10 999 860 € 10 856 492 € 14 316 913 € 20 020 968 € 28 472 973 € 58 720 € 26 082 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 673€ 18 344€ 939€ 8 344€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
36 335€ 22 964€ 48 783€ 63 491€ 61 937€ 92 916€ 154 297€ 231€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 929 932€ 2 045 289€ 2 050 374€ 2 215 996€ 2 590 274€ 2 995 804€ 3 157 772€ 1 664€ 12 917€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 070 407 € 9 479 609 € 7 312 538 € 8 926 266 € 11 896 992 € 16 036 412 € 25 323 658 € 56 953 € 11 684 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 515 671€ 6 738 115€ 5 256 179€ 6 398 359€ 8 627 941€ 11 651 826€ 17 892 847€ 39 915€ 8 591€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 016 728€ 2 411 610€ 1 821 060€ 2 206 727€ 2 908 025€ 3 783 339€ 6 268 176€ 13 984€ 2 961€
19
E.4.
Sociálne náklady
538 008€ 329 884€ 235 299€ 321 180€ 361 026€ 601 247€ 1 162 635€ 3 054€ 132€
20
F.
Dane a poplatky
56 680€ 47 774€ 39 873€ 39 274€ 15 578€ 9 060€ 10 109€ 130€ 1 210€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-429 335€ -432 216€ -431 907€ -317 547€ -359 179€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
-429 335€ -432 216€ -431 907€ -317 547€ -359 179€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
84 106€ 950 789€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
311 737€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 521 189€ 9 778 768€ 1 665 890€ 43 681€ 99 933€ 252 598€ 177 972€ -27€ 40€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-92 481 € 192 122 € -279 591 € 125 480 € -14 293 € 195 457 € 101 085 € 11 595 € -2 161 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 064 962 € 9 765 858 € 6 910 818 € 8 679 654 € 11 490 304 € 15 941 668 € 24 566 249 € 68 525 € 10 773 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
63 807 € 7 792 € 28 692 € 76 684 € 106 523 € 23 827 € 34 768 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
15 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
10 125 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
10 125€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
63 801 € 7 789 € 27 474 € 49 851 € 56 389 € 11 486 € 19 747 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
63 801€ 7 789€ 27 474€ 49 851€ 19 746€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
56 389€ 11 486€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
6€ 3€ 1€ 1€ 21€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 217€ 26 833€ 50 134€ 2 215€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
79 468 € 54 210 € 30 872 € 60 153 € 58 149 € 162 152 € 103 508 € 86 € 51 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
15 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
16 911 € 10 623 € 997 € 64 € 1 697 € 39 223 € 63 340 € 1 € 3 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
16 911€ 2 152€ 16€ 1€ 2€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 471€ 997€ 64€ 1 697€ 39 223€ 63 324€ 1€
52
O.
Kurzové straty
6€ 3€ 1€ 44€ 80€ 150€ 187€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
62 551€ 43 584€ 29 874€ 60 045€ 56 372€ 122 779€ 24 981€ 85€ 48€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 661 € -46 418 € -2 180 € 16 531 € 48 374 € -138 325 € -68 740 € -85 € -51 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-108 142 € 145 704 € -281 771 € 142 011 € 34 081 € 57 132 € 32 345 € 11 510 € -2 212 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
51 139 € 10 182 € 50 635 € 18 794 € 27 187 € 37 343 € 2 410 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
51 139€ 10 182€ 50 635€ 18 794€ 27 187€ 37 343€ 2 410€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-108 142 € 94 565 € -291 953 € 91 376 € 15 287 € 29 945 € -4 998 € 9 100 € -2 212 €