Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FLORASYSTEM, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 096 309 € 13 433 625 € 10 016 747 € 10 137 785 € 10 001 616 € 6 518 254 € 6 715 805 € 4 098 092 € 86 743 € 114 459 € 4 975 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 282 121 € 171 374 € 107 147 € 200 324 € 237 008 € 207 897 € 222 463 € 211 771 € 2 230 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 092 € 3 992 € 4 781 € 8 574 € 15 436 € 7 955 € 11 630 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
605€ 4 280€ 7 955€ 11 630€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
5 092€ 3 992€ 4 781€ 7 969€ 11 156€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 282 121 € 166 282 € 103 155 € 195 543 € 228 434 € 192 461 € 214 508 € 200 141 € 2 230 € 0 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
813 655€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
1 270 203€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
121 096€ 122 032€ 103 155€ 195 543€ 228 434€ 192 461€ 214 508€ 184 908€ 0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
75 500€ 20 000€ 11 074€ 2 230€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 667€ 24 250€ 4 159€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 808 411 € 13 256 618 € 9 894 944 € 9 934 381 € 9 745 875 € 6 300 271 € 6 490 047 € 3 880 252 € 84 513 € 114 459 € 4 975 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 889 460 € 10 806 981 € 7 157 346 € 6 594 888 € 6 982 972 € 4 550 227 € 3 604 059 € 2 653 602 € 0 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
92 716€ 88 837€ 58 811€ 28 706€ 22 496€ 12 673€ 10 534€ 16 202€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
63 932€ 103 868€ 18€ 138€ 10€ 136€ -2 644€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
8 485 700€ 10 093 702€ 6 413 718€ 6 192 175€ 5 880 705€ 3 794 923€ 3 181 879€ 2 108 502€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
247 112€ 520 574€ 684 799€ 373 869€ 1 079 761€ 742 495€ 411 646€ 531 542€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
167 216 € 327 838 € 329 350 € 473 873 € 447 738 € 2 751 € 2 805 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
70 684€ 254 777€ 273 326€ 443 000€ 443 000€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
96 532€ 73 061€ 56 024€ 30 873€ 4 738€ 2 751€ 2 805€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 265 011 € 1 542 472 € 1 462 605 € 1 570 118 € 2 065 664 € 1 165 875 € 932 827 € 878 193 € 76 829 € 114 000 € 0 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
964 590 € 1 540 106 € 1 460 421 € 1 565 886 € 1 975 326 € 1 092 715 € 884 339 € 876 770 € 75 800 € 4 000 € 0 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
964 590€ 1 540 106€ 1 460 421€ 1 565 886€ 1 975 326€ 1 092 715€ 884 339€ 876 770€ 75 800€ 4 000€ 0€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
298 165€ 979€ 2 097€ 89 565€ 72 430€ 47 722€ 1 029€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 256€ 1 387€ 2 184€ 2 135€ 773€ 730€ 766€ 1 423€ 110 000€ 0€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
486 724 € 579 327 € 945 643 € 1 295 502 € 249 501 € 581 418 € 1 950 356 € 348 457 € 7 684 € 459 € 4 975 €
072
B.V.1.
Peniaze
198 900€ 171 937€ 208 264€ 119 631€ 128 561€ 41 132€ 53 762€ 103 898€ 3€ 49€ 0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
287 824€ 407 390€ 737 379€ 1 175 871€ 120 940€ 540 286€ 1 896 594€ 244 559€ 7 681€ 410€ 4 975€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 777 € 5 633 € 14 656 € 3 080 € 18 733 € 10 086 € 3 295 € 6 069 € 0 € 0 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
964€ 14€ 576€ 414€ 178€ 81€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 813€ 5 619€ 11 921€ 1 774€ 18 555€ 7 542€ 699€ 6 069€ 0€ 0€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 159€ 892€ 2 463€ 2 596€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 096 309 € 13 433 625 € 10 016 747 € 10 137 785 € 10 001 616 € 6 518 254 € 6 715 805 € 4 098 092 € 86 743 € 114 459 € 4 975 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 739 801 € 6 748 044 € 4 950 788 € 3 892 876 € 3 513 880 € 3 345 898 € 2 469 353 € 1 337 198 € -2 676 € 2 866 € 4 445 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 137 591 € 7 266 € 6 516 € 6 516 € 6 516 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 137 591€ 7 266€ 6 516€ 6 516€ 6 516€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 500 € 500 € 500 € 0 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 500€ 500€ 500€ 0€ 0€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 822 222 € 4 637 272 € 3 260 385 € 3 034 364 € 2 989 398 € 2 463 854 € 1 331 698 € -7 676 € -2 134 € -555 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 829 898€ 4 644 948€ 3 268 061€ 3 042 040€ 2 997 074€ 2 471 530€ 1 339 374€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 676€ -7 676€ -7 676€ -7 676€ -7 676€ -7 676€ -7 676€ -7 676€ -2 134€ -555€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
778 988 € 2 102 506 € 1 682 887 € 850 996 € 517 466 € 876 544 € 1 132 155 € 1 339 874 € -5 542 € -1 579 € -555 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 356 508 € 6 646 552 € 5 065 758 € 6 244 664 € 6 487 599 € 3 172 356 € 4 246 452 € 2 760 640 € 89 419 € 111 593 € 530 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 861 € 806 € 506 € 13 652 € 27 379 € 79 582 € 162 829 € 296 117 € 0 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
74 023 € 148 047 € 296 092 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
74 023€ 148 047€ 296 092€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
13 283€ 26 565€ 3 593€ 14 055€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 861€ 806€ 506€ 369€ 814€ 1 966€ 727€ 25€ 0€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
749 998€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 045 412 € 1 051 512 € 1 160 632 € 978 420 € 644 198 € 1 217 179 € 2 142 708 € 2 432 017 € 12 206 € 6 093 € 430 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
556 369 € 551 816 € 448 564 € 494 224 € 344 729 € 975 888 € 1 927 276 € 1 884 000 € 5 930 € 203 € 0 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
556 369€ 551 816€ 448 564€ 494 224€ 344 729€ 975 888€ 1 927 276€ 1 884 000€ 5 930€ 203€ 0€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
197 836€ 32 786€ 91 522€ 211 235€ 45 071€ 1 321€ 5 316€ 4 930€ 430€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
71 200€ 75 771€ 67 526€ 194€ 68 408€ 69 539€ 54 526€ 47 640€ 0€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
64 271€ 57 385€ 68 488€ 5 922€ 62 093€ 52 147€ 42 079€ 35 206€ 0€ 0€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
152 836€ 318 446€ 451 865€ 252 769€ 85 262€ 106 459€ 108 651€ 461 646€ 960€ 960€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 900€ 15 308€ 32 667€ 14 076€ 38 635€ 11 825€ 10 176€ 3 525€ 0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
146 079 € 107 752 € 97 254 € 77 708 € 80 576 € 63 445 € 46 926 € 32 506 € 0 € 100 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
115 228€ 104 752€ 93 254€ 73 708€ 74 576€ 57 445€ 42 926€ 0€ 100€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
30 851€ 3 000€ 4 000€ 4 000€ 6 000€ 6 000€ 4 000€ 32 506€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 412 158€ 5 486 482€ 3 807 366€ 5 174 884€ 5 735 446€ 1 812 150€ 1 893 989€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
77 213€ 105 500€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
39 029 € 201 € 245 € 137 € 254 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
39 029€ 201€ 245€ 137€ 254€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€