Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FLORASYSTEM, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 597 074€ 17 562 535€ 14 506 824€ 13 615 522€ 12 650 350€ 11 966 952€ 0€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 692 009 € 17 932 264 € 14 840 968 € 14 358 911 € 12 923 634 € 12 219 308 € 11 454 511 € 129 500 € 0 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
19 814 596€ 16 846 673€ 13 841 494€ 13 029 281€ 12 007 423€ 11 443 940€ 10 863 881€ 125 500€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
656 164€ 589 744€ 561 379€ 488 489€ 423 996€ 347 690€ 325 000€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
126 314€ 126 118€ 103 951€ 97 752€ 218 931€ 175 322€ 42 826€ 0€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
74 216€ -487€ -3 498€ -242€ 136€ 2 644€ -2 644€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
1 386€ 287 948€ 289 995€ 296 480€ 271 658€ 242 021€ 185 940€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 307€ 323€ 30 667€ 358€ 875€ 3 583€ 36 352€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 026€ 81 945€ 16 980€ 446 793€ 615€ 4 108€ 3 156€ 4 000€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
18 062 615 € 15 794 271 € 13 590 484 € 13 636 877 € 11 759 138 € 10 683 901 € 9 702 017 € 2 914 € 129 745 € 530 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 076 889€ 11 251 208€ 9 568 349€ 9 199 635€ 8 589 312€ 8 112 864€ 7 768 535€ 125 500€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
464 112€ 380 049€ 306 494€ 343 698€ 281 854€ 254 938€ 275 482€ 159€ 88€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
1 740 288€ 1 637 712€ 1 553 400€ 1 520 585€ 1 052 759€ 797 057€ 429 681€ 2 745€ 18€ 169€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 279 001 € 2 071 000 € 1 822 408 € 1 912 991 € 1 711 816 € 1 380 166 € 1 128 629 € 0 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 557 811€ 1 417 307€ 1 251 640€ 1 322 232€ 1 178 158€ 951 531€ 767 033€ 0€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
595 188€ 542 653€ 472 907€ 492 942€ 448 571€ 357 066€ 293 326€ 0€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
126 002€ 111 040€ 97 861€ 97 817€ 85 087€ 71 569€ 68 270€ 0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
6 702€ 5 804€ 6 319€ 10 440€ 7 223€ 8 627€ 7 629€ 10€ 79€ 361€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
71 956€ 95 627€ 106 687€ 136 417€ 69 235€ 62 882€ 47 403€ 0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
71 956€ 95 627€ 106 687€ 136 417€ 69 235€ 62 882€ 47 403€ 0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 758€ 1 254€ 31 903€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
143 373€ 203 532€ 134 847€ 5 214€ 329€ 1 310€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
280 294€ 149 339€ 87 222€ 507 897€ 46 610€ 64 803€ 12 755€ 4 060€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 629 394 € 2 137 993 € 1 250 484 € 722 034 € 1 164 496 € 1 535 407 € 1 752 494 € -2 914 € -245 € -530 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 391 387 € 4 581 027 € 3 365 078 € 2 847 842 € 2 998 219 € 3 046 758 € 2 941 305 € -2 904 € -106 € -169 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
240 649 € 146 553 € 59 842 € 69 270 € 37 968 € 20 901 € 28 437 € 1 € 1 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
16 210 € 22 753 € 25 531 € 26 247 € 1 € 1 € 1 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
16 210€ 22 753€ 25 531€ 26 247€ 1€ 1€ 1€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
224 439€ 123 800€ 34 311€ 43 023€ 37 968€ 20 901€ 28 436€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
136 251 € 118 251 € 214 269 € 121 859 € 82 336 € 110 998 € 62 197 € 1 669 € 375 € 25 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
63 280 € 72 126 € 95 834 € 62 336 € 34 634 € 19 997 € 12 806 € 119 € 205 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
63 280€ 72 126€ 95 834€ 62 336€ 34 634€ 19 997€ 12 806€ 119€ 205€ 0€
52
O.
Kurzové straty
44 899€ 24 186€ 95 249€ 20 381€ 25 794€ 72 551€ 36 030€ 1 424€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
28 072€ 21 939€ 23 186€ 39 142€ 21 908€ 18 450€ 13 361€ 126€ 170€ 25€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
104 398 € 28 302 € -154 427 € -52 589 € -44 368 € -90 097 € -33 760 € -1 668 € -374 € -25 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 733 792 € 2 166 295 € 1 096 057 € 669 445 € 1 120 128 € 1 445 310 € 1 718 734 € -4 582 € -619 € -555 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
631 286 € 483 408 € 245 061 € 151 979 € 243 584 € 313 155 € 378 860 € 960 € 960 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
648 322€ 508 560€ 271 195€ 153 966€ 243 530€ 315 960€ 378 860€ 960€ 960€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-17 036€ -25 152€ -26 134€ -1 987€ 54€ -2 805€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 102 506 € 1 682 887 € 850 996 € 517 466 € 876 544 € 1 132 155 € 1 339 874 € -5 542 € -1 579 € -555 €