Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01
I.
Tržby z predaja tovaru
200€ 70€ 4 162€ 11 567€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
62€ 2 350€ 7 825€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
200 € 8 € 1 812 € 3 742 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
52 339 € 39 205 € 23 691 € 23 692 € 12 523 € 9 036 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
52 339€ 39 205€ 23 691€ 23 692€ 12 523€ 9 036€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
34 012 € 29 300 € 16 056 € 17 096 € 6 892 € 11 615 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
18 070€ 15 114€ 2 294€ 3 997€ 2 192€ 7 302€
10
B.2
Služby
15 942€ 14 186€ 13 762€ 13 099€ 4 700€ 4 313€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
18 527 € 9 913 € 7 635 € 6 596 € 7 443 € 1 163 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 563 € 0 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
0€
16
C.4
Sociálne náklady
0€
17
D
Dane a poplatky
284€ 185€ 160€ 162€ 151€ 25€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 670€ 3 109€ 3 109€ 2 382€ 1 351€ 0€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
57€ 0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
65€ 0€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
12 002 € 6 619 € 4 366 € 4 052 € 5 941 € 1 138 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
0€
39
N
Nákladové úroky
1 634€ 1 365€ 1 594€ 996€ 0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
717€ 1 296€ 297€ 402€ 132€ 49€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 351 € -2 661 € -1 891 € -1 398 € -132 € -49 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 651 € 3 958 € 2 475 € 2 654 € 5 809 € 1 089 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 066 € 897 € 519 € 591 € 1 278 € 239 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 066€ 897€ 519€ 591€ 1 278€ 239€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
7 585 € 3 061 € 1 956 € 2 063 € 4 531 € 850 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 651 € 3 958 € 2 475 € 2 654 € 5 809 € 1 089 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
7 585 € 3 061 € 1 956 € 2 063 € 4 531 € 850 €