Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3M Consult, s. r. o. "v likvidácii! [zrušená]

2023 2022 2021 2020 2018 2016 2015 2014
01.01.2023
31.01.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.12.2016
31.12.2020
01.12.2016
30.09.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
2 126 € 2 126 € 2 126 € 2 126 € 12 461 € 13 738 € 14 783 € 15 439 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
2 126 € 2 126 € 2 126 € 2 126 € 12 461 € 13 738 € 14 783 € 15 439 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
9 855€ 10 950€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
8 € 8 € 8 € 8 € 8 € -2 € -2 € 1 008 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
-10€ -10€ 1 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€ 8€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 118 € 2 118 € 2 118 € 2 118 € 2 598 € 3 885 € 3 755 € 3 481 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 118€ 2 118€ 2 118€ 2 118€ 2 598€ 3 885€ 3 755€ 3 481€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
2 126 € 2 126 € 2 126 € 2 126 € 12 461 € 13 738 € 14 783 € 15 439 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 126 € 2 126 € 2 126 € 2 126 € 11 981 € 13 051 € 14 657 € 12 435 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
458€ 458€ 458€ 458€ 458€ 458€ 372€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-3 332€ -3 332€ -3 332€ 7 593€ 7 593€ 8 710€ 7 063€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
0 € 0 € 0 € -10 925 € -1 070 € -1 117 € 2 222 € 7 435 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
480 € 687 € 126 € 3 004 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
480 € 687 € 126 € 2 764 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
207€ 83€ 600€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
24€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 2 097€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
43€ 43€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
240€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci