Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.04.2022
31.03.2023
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 478 449 € 14 399 721 € 11 013 276 € 9 509 218 € 10 014 451 € 8 879 364 € 10 513 524 € 9 632 445 € 9 138 281 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 391 816 € 1 492 721 € 1 635 734 € 1 643 841 € 1 796 235 € 2 012 696 € 2 205 001 € 2 349 213 € 2 506 549 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
66 626 € 93 856 € 118 047 € 35 018 € 7 716 € 11 451 € 3 616 € 5 426 € 7 236 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
66 626€ 93 856€ 105 897€ 5 787€ 7 716€ 1 806€ 3 616€ 5 426€ 7 236€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
12 150€ 29 231€ 9 645€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 325 190 € 1 398 865 € 1 517 687 € 1 608 823 € 1 788 519 € 2 001 245 € 2 201 385 € 2 343 787 € 2 499 313 €
012
A.II.1
Pozemky
349 018€ 349 018€ 349 018€ 349 018€ 349 018€ 349 018€ 349 018€ 349 018€ 431 185€
013
A.II.2
Stavby
796 485€ 867 497€ 927 158€ 997 622€ 1 033 706€ 1 100 412€ 1 169 066€ 1 221 331€ 1 289 183€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
127 399€ 111 659€ 162 273€ 209 665€ 328 576€ 492 810€ 573 191€ 734 179€ 778 945€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
52 288€ 69 858€ 54 413€ 52 518€ 77 219€ 59 005€ 110 110€ 39 259€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
833€ 24 825€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 958 509 € 12 802 248 € 9 280 418 € 7 765 097 € 8 108 998 € 6 821 226 € 8 265 780 € 7 243 741 € 6 590 990 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 283 013 € 6 533 748 € 4 948 165 € 3 833 116 € 3 592 316 € 3 057 599 € 3 344 566 € 2 860 109 € 2 489 371 €
035
B.I.1
Materiál
6 452 770€ 6 051 326€ 4 492 232€ 3 417 078€ 3 263 569€ 2 717 539€ 3 119 008€ 2 628 252€ 2 174 954€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
754 745€ 416 261€ 333 962€ 282 102€ 190 173€ 195 993€ 183 079€ 183 164€ 143 194€
037
B.I.3
Výrobky
75 498€ 66 161€ 121 971€ 133 936€ 138 574€ 144 067€ 42 479€ 48 693€ 171 223€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 851 € 4 359 € 4 572 € 3 965 € 4 573 € 4 456 € 3 895 € 4 895 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 851€ 4 359€ 4 572€ 3 965€ 4 573€ 4 456€ 3 895€ 4 895€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 193 413 € 4 103 899 € 2 886 170 € 2 671 163 € 3 131 077 € 2 730 220 € 2 714 497 € 2 231 067 € 2 571 144 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 094 895 € 3 144 348 € 2 211 285 € 1 921 438 € 2 155 756 € 1 974 697 € 2 180 361 € 1 783 665 € 2 014 271 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 798€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 701€ 37 123€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 091 194€ 3 107 225€ 2 211 285€ 1 921 438€ 2 155 756€ 1 972 899€ 2 180 361€ 1 783 665€ 2 014 271€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 095 868€ 956 301€ 674 885€ 748 257€ 975 321€ 755 523€ 534 136€ 446 808€ 555 679€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 650€ 3 250€ 1 468€ 594€ 1 194€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 477 232 € 2 160 242 € 1 441 511 € 1 256 853 € 1 381 032 € 1 028 951 € 2 202 822 € 2 147 670 € 1 530 475 €
072
B.V.1.
Peniaze
351€ 569€ 207€ 527€ 774€ 708€ 580€ 573€ 1 072€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 476 881€ 2 159 673€ 1 441 304€ 1 256 326€ 1 380 258€ 1 028 243€ 2 202 242€ 2 147 097€ 1 529 403€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
128 124 € 104 752 € 97 124 € 100 280 € 109 218 € 45 442 € 42 743 € 39 491 € 40 742 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
109 919€ 92 027€ 87 714€ 91 845€ 102 318€ 40 962€ 38 433€ 35 601€ 35 582€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
18 205€ 12 725€ 9 410€ 8 435€ 6 900€ 4 480€ 4 310€ 3 890€ 5 160€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 478 449 € 14 399 721 € 11 013 276 € 9 509 218 € 10 014 451 € 8 879 364 € 10 513 524 € 9 632 445 € 9 138 281 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 999 301 € 4 144 047 € 3 613 389 € 3 195 895 € 4 014 249 € 4 059 545 € 4 217 753 € 3 697 466 € 2 878 004 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 000 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 000 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
266 018€ 266 018€ 266 018€ 266 018€ 266 018€ 266 018€ 266 018€ 266 018€ 266 018€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
144 529 € 108 081 € 87 206 € 87 206 € 87 206 € 84 160 € 47 636 € 5 599 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
144 529€ 108 081€ 87 206€ 87 206€ 87 206€ 84 160€ 47 636€ 5 599€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
887 240 € 540 981 € 342 671 € 1 161 025 € 1 175 854 € 1 148 435 € 673 629 € 85 115 € 29 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
887 240€ 540 981€ 342 671€ 1 161 025€ 1 175 854€ 1 148 435€ 673 629€ 85 115€ 29€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
701 514 € 728 967 € 417 494 € -818 354 € -14 829 € 60 932 € 730 470 € 840 734 € 111 957 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 479 148 € 10 255 674 € 7 328 032 € 6 313 323 € 6 000 202 € 4 819 819 € 6 295 771 € 5 934 979 € 6 260 277 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 542 768 € 1 539 397 € 1 538 786 € 91 820 € 278 340 € 576 119 € 876 618 € 1 476 007 € 355 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 537 600€ 1 537 600€ 1 537 600€ 90 000€ 275 000€ 575 000€ 875 000€ 1 474 784€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 168€ 1 797€ 1 186€ 1 820€ 3 340€ 1 119€ 1 618€ 1 223€ 355€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 160 193€ 1 753 873€ 580 420€ 940 300€ 633 480€ 22 000€ 307 600€ 878 800€ 1 164 400€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 991 513 € 6 029 738 € 4 678 269 € 4 761 298 € 4 725 852 € 3 789 521 € 4 710 010 € 3 495 858 € 5 033 929 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 622 095 € 5 648 020 € 4 063 928 € 4 209 921 € 3 698 845 € 3 298 930 € 4 214 391 € 3 138 998 € 4 780 752 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
270 302€ 477 315€ 2 237 624€ 2 376 885€ 2 010 486€ 1 851 167€ 2 902 836€ 2 088 365€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 438 993€ 2 622 395€ 141 372€ 75 746€ 33 354€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 912 800€ 2 548 310€ 1 826 304€ 1 833 036€ 1 688 359€ 1 306 391€ 1 235 809€ 1 017 279€ 4 780 752€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
315 600€ 330 000€ 800 000€ 300 000€ 300 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
168 000€ 139 744€ 107 859€ 87 051€ 100 283€ 85 957€ 89 734€ 69 897€ 79 148€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
96 171€ 86 830€ 68 558€ 60 804€ 63 331€ 55 096€ 57 444€ 43 649€ 51 206€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
104 810€ 154 798€ 122 324€ 73 522€ 62 913€ 49 432€ 48 284€ 243 314€ 122 823€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
437€ 346€ 480€ 106€ 157€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
190 994 € 172 786 € 170 677 € 160 025 € 140 610 € 146 579 € 115 943 € 84 314 € 61 593 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
173 830€ 155 970€ 153 659€ 144 980€ 125 409€ 131 477€ 100 769€ 72 914€ 61 593€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 164€ 16 816€ 17 018€ 15 045€ 15 201€ 15 102€ 15 174€ 11 400€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
593 680€ 759 880€ 359 880€ 359 880€ 221 920€ 285 600€ 285 600€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
71 855 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
71 855€