Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FUSO Industries Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.04.2022
31.03.2023
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
35 681 521€ 25 820 235€ 21 514 706€ 20 286 612€ 22 216 526€ 19 700 543€ 17 299 135€ 17 261 210€ 20 354 430€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
35 681 521 € 25 820 235 € 21 738 838 € 20 454 940 € 22 304 811 € 19 919 051 € 17 430 054 € 17 484 165 € 20 674 224 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 9 515€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
34 393 496€ 25 337 200€ 21 425 479€ 20 204 854€ 22 132 646€ 19 629 836€ 17 251 007€ 17 217 469€ 20 299 276€
05
III.
Tržby z predaja služieb
300 057€ 99 622€ 89 227€ 81 758€ 83 880€ 61 192€ 48 128€ 43 741€ 55 153€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
431 206€ 520€ 39 895€ 87 292€ -11 313€ 114 502€ -4 011€ -82 264€ 86 497€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 500€ 215 600€ 0€ 0€ 8 388€ 100€ 2 667€ 191 420€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
548 262€ 167 293€ 184 237€ 81 036€ 91 210€ 103 906€ 132 263€ 113 799€ 233 298€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
34 694 251 € 24 861 506 € 21 202 871 € 21 223 582 € 22 276 987 € 19 793 274 € 16 405 549 € 16 362 802 € 20 462 154 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 515€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
27 568 045€ 19 408 702€ 16 429 820€ 16 322 876€ 17 490 730€ 15 769 444€ 12 608 059€ 12 818 325€ 16 852 274€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 819 026€ 2 097 504€ 2 251 890€ 2 228 000€ 2 265 477€ 1 593 801€ 1 710 981€ 1 614 979€ 1 683 523€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 324 303 € 2 750 506 € 2 257 153 € 2 284 769 € 2 226 016 € 2 029 249 € 1 660 640 € 1 513 527 € 1 599 777 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 331 566€ 1 926 499€ 1 583 645€ 1 600 227€ 1 574 741€ 1 427 902€ 1 184 928€ 1 080 230€ 1 142 129€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
835 840€ 700 803€ 576 369€ 576 494€ 570 815€ 529 002€ 423 024€ 385 701€ 409 253€
19
E.4.
Sociálne náklady
156 897€ 123 204€ 97 139€ 108 048€ 80 460€ 72 345€ 52 688€ 47 596€ 48 395€
20
F.
Dane a poplatky
59 146€ 58 100€ 57 813€ 90 752€ 15 854€ 44 337€ 41 545€ 41 488€ 15 193€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
148 193€ 148 445€ 149 050€ 254 026€ 243 752€ 307 304€ 283 273€ 267 808€ 251 829€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
148 193€ 148 445€ 149 050€ 254 026€ 243 752€ 307 304€ 283 273€ 267 808€ 251 829€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
217 367€ 7 368€ 948€ 85 593€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
188€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
775 538€ 180 694€ 57 145€ 43 159€ 27 790€ 39 624€ 100 103€ 21 082€ 59 558€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
987 270 € 958 729 € 535 967 € -768 642 € 27 824 € 125 777 € 1 024 505 € 1 121 363 € 212 070 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 737 688 € 3 931 136 € 2 872 891 € 1 823 028 € 2 449 006 € 2 442 285 € 2 976 084 € 2 745 642 € 1 905 129 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 109 € 1 984 € 1 428 € 517 € 427 € 3 380 € 8 446 € 12 342 € 96 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
16 € 71 € 96 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
16€ 71€ 96€
42
XII.
Kurzové zisky
2 109€ 1 984€ 1 428€ 517€ 427€ 3 380€ 8 430€ 12 271€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
64 210 € 52 772 € 56 727 € 49 622 € 39 369 € 31 260 € 43 849 € 26 506 € 27 813 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
54 489 € 43 770 € 49 595 € 30 987 € 26 634 € 23 697 € 33 335 € 20 541 € 22 275 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
24 602€ 27 339€ 31 782€ 9 561€ 11 406€ 15 526€ 20 063€ 2 158€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
29 887€ 16 431€ 17 813€ 21 426€ 15 228€ 8 171€ 13 272€ 18 383€ 22 275€
52
O.
Kurzové straty
3 637€ 3 049€ 1 519€ 8 784€ 5 158€ 1 572€ 5 865€ 1 818€ 1 889€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 084€ 5 953€ 5 613€ 9 851€ 7 577€ 5 991€ 4 649€ 4 147€ 3 649€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-62 101 € -50 788 € -55 299 € -49 105 € -38 942 € -27 880 € -35 403 € -14 164 € -27 717 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
925 169 € 907 941 € 480 668 € -817 747 € -11 118 € 97 897 € 989 102 € 1 107 199 € 184 353 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
223 655 € 178 974 € 63 174 € 607 € 3 711 € 36 965 € 258 632 € 266 465 € 72 396 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
224 147€ 178 761€ 63 780€ 3 828€ 37 526€ 257 633€ 271 360€ 72 396€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-492€ 213€ -606€ 607€ -117€ -561€ 999€ -4 895€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
701 514 € 728 967 € 417 494 € -818 354 € -14 829 € 60 932 € 730 470 € 840 734 € 111 957 €