Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
47 793 389 € 46 865 989 € 58 949 683 € 69 381 187 € 23 095 546 € 20 315 605 € 5 200 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
20 585 340 € 23 146 091 € 32 030 318 € 35 995 468 € 18 995 993 € 18 387 067 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
395 911 € 269 522 € 237 037 € 217 592 € 161 289 € 30 951 €
005
A.I.2
Software
211 457€ 240 132€ 2 420€ 3 300€ 4 180€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
10 515€ 15 098€ 2 613€ 3 733€ 4 853€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
173 939€ 14 292€ 232 004€ 210 559€ 152 256€ 30 951€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
20 189 429 € 22 876 569 € 31 793 281 € 35 777 876 € 18 834 704 € 18 356 116 €
012
A.II.1
Pozemky
985 736€ 985 736€ 985 736€ 985 736€ 985 736€ 985 736€
013
A.II.2
Stavby
5 727 655€ 6 114 264€ 8 136 882€ 8 508 497€ 8 368 899€ 8 770 591€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 390 267€ 15 727 361€ 14 493 026€ 14 958 187€ 8 202 577€ 550 494€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
85 771€ 36 708€ 7 720 270€ 11 254 797€ 697 573€ 44 795€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
12 500€ 457 367€ 70 659€ 579 919€ 8 004 500€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
27 058 625 € 23 364 212 € 26 664 041 € 33 007 935 € 4 020 260 € 1 891 480 € 5 195 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
12 153 543 € 8 208 017 € 11 436 774 € 15 555 348 € 1 101 608 € 124 894 €
035
B.I.1
Materiál
3 717 357€ 3 343 592€ 3 340 816€ 7 168 204€ 975 824€ 123 499€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
119 443€ 145 022€ 32 924€ 213 796€
037
B.I.3
Výrobky
1 382 646€ 857 730€ 1 044 891€ 3 457 488€ 125 784€ 1 395€
039
B.I.5
Tovar
6 934 097€ 3 861 673€ 7 018 143€ 4 715 860€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
9 650 € 4 927 € 9 017 € 1 440 € 5 000 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
9 650€ 4 927€ 9 017€ 1 440€ 5 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
8 360 592 € 10 909 751 € 12 050 873 € 10 741 697 € 2 011 786 € 96 668 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
8 360 592 € 10 897 840 € 11 602 183 € 8 759 769 € 1 778 197 € 54 722 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
467 772€ 144 434€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
7 892 820€ 10 753 406€ 11 602 183€ 8 759 769€ 1 778 197€ 54 722€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
10 785€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
238 687€ 1 948 717€ 201 763€ 40 910€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11 911€ 210 003€ 33 211€ 21 041€ 1 036€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
6 534 840 € 4 241 517 € 3 167 377 € 6 709 450 € 906 866 € 1 664 918 € 5 195 €
072
B.V.1.
Peniaze
704€ 659€ 447€ 685€ 123€ 217€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 534 136€ 4 240 858€ 3 166 930€ 6 708 765€ 906 743€ 1 664 701€ 5 195€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
149 424 € 355 686 € 255 324 € 377 784 € 79 293 € 37 058 € 5 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
546€ 2 396€ 2 781€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
148 878€ 124 625€ 69 460€ 36 445€ 70 300€ 36 178€ 5€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
228 665€ 185 864€ 338 558€ 8 993€ 880€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
47 793 389 € 46 865 989 € 58 949 683 € 69 381 187 € 23 095 546 € 20 315 605 € 5 200 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
13 706 145 € 10 617 096 € 23 526 450 € 21 993 639 € 7 103 917 € 10 884 115 € 5 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
52 000 000 € 52 000 000 € 52 000 000 € 32 000 000 € 12 000 000 € 12 000 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
52 000 000€ 52 000 000€ 32 000 000€ 12 000 000€ 12 000 000€ 12 000 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
20 000 000€ 20 000 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-41 382 904 € -28 473 550 € -10 006 361 € -4 896 082 € -1 115 885 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-41 382 904€ -28 473 550€ -10 006 361€ -4 896 082€ -1 115 885€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
3 089 049 € -12 909 354 € -18 467 189 € -5 110 279 € -3 780 198 € -1 115 885 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
34 087 244 € 36 248 893 € 35 423 233 € 47 371 845 € 15 991 629 € 9 431 490 € 200 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
6 748 € 7 578 € 6 837 € 3 080 € 4 662 € 1 485 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 748€ 7 578€ 6 837€ 3 080€ 4 662€ 1 485€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
83 864 € 503 200 € 461 811 € 159 388 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
83 864€ 503 200€ 461 811€ 159 388€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
32 363 681 € 31 072 352 € 29 240 233 € 43 066 091 € 15 894 183 € 9 344 283 € 200 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
15 563 091 € 12 746 853 € 12 465 058 € 31 673 663 € 5 616 625 € 9 254 950 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 488 765€ 5 658 350€ 5 838 202€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 074 326€ 7 088 503€ 6 626 856€ 31 673 663€ 5 616 625€ 9 254 950€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
16 051 888€ 17 306 221€ 2 345€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
16 232 727€ 11 027 900€ 10 005 038€ 200€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
238 471€ 272 307€ 294 510€ 209 348€ 98 106€ 24 575€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
148 242€ 171 386€ 169 021€ 123 811€ 54 312€ 15 560€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
206 959€ 573 717€ 75 686€ 28 311€ 119 885€ 49 198€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
155 030€ 1 868€ 886€ 3 058€ 217€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 632 951 € 1 658 709 € 2 712 185 € 1 140 786 € 92 784 € 85 722 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
111 998€ 170 538€ 179 031€ 158 583€ 35 815€ 80 878€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 520 953€ 1 488 171€ 2 533 154€ 982 203€ 56 969€ 4 844€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 007 054€ 3 002 167€ 3 002 500€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
15 703 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 703€