Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 538 016€ 5 171 255€ 3 417 815€ 2 258 452€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 564 437 € 5 198 172 € 3 427 373 € 2 265 952 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
16 830€ 18 329€ 16 739€ 19 344€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 521 186€ 5 152 926€ 3 401 076€ 2 239 108€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
17 500€ 13 033€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 921€ 13 884€ 9 558€ 7 500€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 552 275 € 4 679 336 € 2 895 890 € 2 008 403 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
32 180€ 39 861€ 24 233€ 24 738€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 439 081€ 4 588 059€ 2 840 708€ 1 952 991€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 750 € 8 077 € 8 798 € 11 889 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 247€ 6 965€ 8 080€ 10 812€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 503€ 1 112€ 718€ 1 077€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
557€ 344€ 269€ 204€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 230€ 22 450€ 12 415€ 11 594€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 230€ 22 450€ 12 415€ 11 594€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 833€ 6 238€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 858€ 4 365€ 3 816€ 650€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 786€ 9 942€ 5 651€ 6 337€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 162 € 518 836 € 531 483 € 257 549 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
66 755 € 543 335 € 552 874 € 280 723 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
55 € 1 711 € 6 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
55€ 1 710€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 6€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 639 € 5 718 € 2 222 € 1 614 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 447 € 1 374 € 438 € 325 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 447€ 1 374€ 438€ 325€
52
O.
Kurzové straty
2 507€ 2 460€ 362€ 303€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 685€ 1 884€ 1 422€ 986€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 584 € -4 007 € -2 222 € -1 608 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 578 € 514 829 € 529 261 € 255 941 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 641 € 110 591 € 112 433 € 55 802 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 641€ 110 591€ 112 433€ 55 802€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-4 063 € 404 238 € 416 828 € 200 139 €