Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

26HOUSE s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
513 293 € 365 696 € 211 576 € 122 586 € 83 992 € 89 531 € 33 428 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
228 824 € 168 306 € 24 059 € 20 763 € 4 453 € 14 999 € 8 318 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
188 162€ 114 084€ 0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
33 572 € 47 818 € 17 655 € 14 359 € 4 453 € 14 999 € 8 318 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
8 318€ 8 318€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 572€ 47 818€ 17 655€ 14 359€ 4 453€ 6 681€ 0€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
7 090 € 6 404 € 6 404 € 6 404 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
6 404€ 6 404€ 6 404€ 6 404€ 0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
686€ 0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
284 469 € 197 390 € 187 517 € 101 823 € 79 539 € 74 532 € 25 110 €
015
B.I.
Zásoby
67 683€ 72 806€ 59 071€ 27 233€ 14 562€ 10 801€ 5 718€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
132 082 € 123 822 € 118 628 € 74 210 € 63 872 € 59 965 € 16 761 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
111 546€ 100 274€ 115 734€ 72 573€ 63 380€ 58 929€ 12 083€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
154€ 1 026€ 417€ 356€ 724€ 2 489€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
20 382€ 22 522€ 2 894€ 1 220€ 136€ 312€ 2 189€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
84 704 € 762 € 9 818 € 380 € 1 105 € 3 766 € 2 631 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
84 704€ 762€ 9 818€ 380€ 1 105€ 3 766€ 2 631€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
513 293 € 365 696 € 211 576 € 122 586 € 83 992 € 89 531 € 33 428 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
54 955 € 49 270 € 70 180 € -356 € -72 754 € -93 944 € -109 303 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
34 800€ 34 800€ 58 000€ 33 000€ 0€
030
A.III.
Fondy zo zisku
229€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 0€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-759€ -4 320€ -49 856€ -89 254€ -110 444€ -124 303€ 0€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
5 685 € 2 290 € 45 536 € 39 398 € 21 190 € 15 359 € -124 303 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
458 338 € 316 426 € 141 396 € 122 942 € 156 746 € 183 475 € 142 731 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
23 016€ 23 611€ 342€ 231€ 172€ 128€ 0€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
185 264€ 188 331€ 60 349€ 50 947€ 14 440€ 0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
248 222 € 99 421 € 75 469 € 52 194 € 137 408 € 183 347 € 142 287 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
174 556€ 44 830€ 27 884€ 27 172€ 21 041€ 6 947€ 11 069€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 706€ 10 937€ 15 178€ 2 207€ 1 843€ 2 415€ 3 775€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
17 272€ 5 576€ 12 840€ 5 812€ 3 231€ 3 382€ 283€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
51 688€ 38 078€ 19 567€ 17 003€ 111 293€ 170 603€ 127 160€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 228€ 919€ 5 236€ 444€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
608€ 4 144€ 19 570€ 4 726€ 0€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€