Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
122 272 € 186 610 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
19 195 € 33 008 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
19 195 € 33 008 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 195€ 33 008€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
103 077 € 153 602 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
4 630€ 6 659€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
16 031 € 107 768 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
5 500€ 11 770€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
9 097€ 93 333€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 434€ 2 665€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
82 416 € 39 175 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
82 416€ 39 175€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
122 272 € 186 610 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
31 599 € 54 001 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
49 000€ 55 264€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-22 401 € -6 263 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
90 673 € 132 609 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 259€ 1 135€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
17 924 € 42 902 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 921€ 6 664€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 020€ 2 040€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
600€ 598€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
9 383€ 33 600€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
2 999€ 2 423€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
68 491€ 86 149€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci