Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hyundai Transys Slovakia s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.04.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
145 292 585€ 125 136 751€ 170 122 096€ 197 258 820€ 187 753 843€ 204 819 030€ 14 321 736€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
146 981 814 € 126 485 184 € 170 658 983 € 197 654 986 € 188 613 831 € 205 788 240 € 20 669 904 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
15 160 090€ 8 986 315€ 12 190 014€ 14 155 314€ 12 006 105€ 11 628 294€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
130 132 495€ 116 150 436€ 157 932 082€ 183 103 506€ 175 747 738€ 193 190 736€ 14 321 736€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
358 793€ -18 297€ 3 151€ -55 472€ 395 763€ 559 233€ 4 110 274€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
284 344€ 55 904€ 57 567€ 110 934€ 121 619€ 20 879€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 046 092€ 1 310 826€ 476 169€ 340 704€ 342 606€ 389 098€ 2 237 894€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
141 150 354 € 121 861 259 € 164 108 658 € 189 981 032 € 181 909 182 € 202 525 687 € 25 053 821 € 459 952 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 495 990€ 8 993 444€ 12 194 884€ 14 162 150€ 12 010 752€ 11 663 669€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
107 988 459€ 95 370 756€ 132 111 972€ 155 170 338€ 150 518 456€ 168 241 090€ 17 696 255€ 37 821€
13
C.
Opravné položky k zásobám
7 601€
14
D.
Služby
7 136 859€ 5 917 661€ 7 399 802€ 8 656 339€ 8 268 104€ 9 967 320€ 3 540 077€ 364 114€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 356 521 € 9 103 816 € 9 758 238 € 9 258 842 € 8 458 957 € 7 357 406 € 3 389 187 € 56 304 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 875 931€ 6 705 066€ 7 047 115€ 6 686 231€ 6 058 213€ 5 216 791€ 2 393 887€ 49 476€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 185 135€ 2 181 650€ 2 282 760€ 2 166 182€ 1 951 929€ 1 665 489€ 743 295€ 5 266€
19
E.4.
Sociálne náklady
295 455€ 217 100€ 428 363€ 406 429€ 448 815€ 475 126€ 252 005€ 1 562€
20
F.
Dane a poplatky
62 010€ 62 158€ 50 428€ 50 680€ 55 027€ 54 574€ 219€ 1 404€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 820 583€ 2 259 142€ 2 336 246€ 2 304 214€ 2 180 435€ 2 827 267€ 410 405€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 820 583€ 2 259 142€ 2 336 246€ 2 304 214€ 2 180 435€ 2 827 267€ 410 405€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
142 670€ 39 886€ 42 044€ 102 910€ 96 208€ 19 848€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
147 262€ 114 396€ 215 044€ 275 559€ 321 243€ 2 394 513€ 10 077€ 309€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 831 460 € 4 623 925 € 6 550 325 € 7 673 954 € 6 704 649 € 3 262 553 € -4 383 917 € -459 952 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
16 030 070 € 14 836 593 € 18 418 589 € 19 214 521 € 17 352 294 € 15 506 184 € -2 811 923 € -401 935 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
110 € 100 € 212 € 21 649 € 11 635 € 192 € 24 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
695 € 186 € 24 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
695€ 186€ 24€
42
XII.
Kurzové zisky
110€ 100€ 212€ 21 649€ 10 940€ 6€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
117 396 € 99 576 € 136 422 € 318 576 € 359 152 € 293 454 € 167 850 € 5 978 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
44 917 € 47 729 € 105 586 € 191 528 € 217 078 € 131 496 € 119 829 € 2 565 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
44 917€ 47 729€ 105 586€ 191 528€ 217 078€ 131 496€ 119 829€ 2 565€
52
O.
Kurzové straty
684€ 680€ 676€ 922€ 1 847€ 2 398€ 917€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
71 795€ 51 167€ 30 160€ 126 126€ 140 227€ 159 560€ 47 104€ 3 413€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-117 396 € -99 466 € -136 322 € -318 364 € -337 503 € -281 819 € -167 658 € -5 954 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 714 064 € 4 524 459 € 6 414 003 € 7 355 590 € 6 367 146 € 2 980 734 € -4 551 575 € -465 906 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 143 981 € 1 053 520 € 1 365 447 € 1 685 135 € 1 482 368 € 91 573 € 2 880 € 4 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 021 605€ 1 270 391€ 802 701€ 1 638 189€ 1 796 881€ 958 843€ 2 880€ 4€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
122 376€ -216 871€ 562 746€ 46 946€ -314 513€ -867 270€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 570 083 € 3 470 939 € 5 048 556 € 5 670 455 € 4 884 778 € 2 889 161 € -4 554 455 € -465 910 €