Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenský potravinársky priemysel a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.11.2021
31.10.2022
01.11.2020
31.10.2021
01.11.2019
31.10.2020
01.11.2018
31.10.2019
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.11.2015
31.10.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
38 228 324€ 38 972 956€ 33 986 790€ 27 017 876€ 19 989 402€ 13 412 119€ 5 083 225€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
38 395 045 € 39 077 989 € 34 089 511 € 27 099 063 € 20 320 507 € 13 646 775 € 5 740 040 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
26 149 939€ 28 468 653€ 24 495 220€ 19 149 046€ 14 892 687€ 10 911 960€ 5 056 661€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
12 006 093€ 10 459 026€ 9 435 601€ 7 801 593€ 5 043 790€ 2 432 351€
05
III.
Tržby z predaja služieb
72 292€ 45 276€ 55 969€ 67 238€ 52 925€ 67 808€ 26 564€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
4 035€ 6 047€
07
V.
Aktivácia
611 908€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
38 011€ 64 528€ 833€ 11 178€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
128 710€ 105 034€ 38 193€ 80 353€ 315 892€ 228 609€ 44 907€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
37 554 124 € 39 474 467 € 33 622 120 € 26 813 806 € 20 145 280 € 13 855 493 € 6 532 043 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 531 082€ 20 886 830€ 17 798 584€ 13 858 835€ 9 198 915€ 7 168 149€ 3 212 852€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 064 178€ 4 523 243€ 3 879 775€ 3 487 480€ 3 187 685€ 2 230 066€ 1 064 706€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 620 292€ 3 712 696€ 2 911 457€ 2 608 480€ 1 686 000€ 1 052 615€ 470 508€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 296 543 € 9 386 096 € 7 795 285 € 6 403 904 € 4 437 314 € 2 635 546 € 1 381 331 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 729 553€ 6 976 550€ 5 788 490€ 4 620 752€ 3 238 229€ 1 921 590€ 1 001 033€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 301 804€ 2 196 858€ 1 805 079€ 1 575 061€ 1 094 334€ 651 716€ 345 866€
19
E.4.
Sociálne náklady
265 186€ 212 688€ 201 716€ 208 091€ 104 751€ 62 240€ 34 432€
20
F.
Dane a poplatky
4 311€ 6 175€ 5 815€ 2 592€ 2 834€ 2 063€ 521€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
825 845€ 666 651€ 611 222€ 297 797€ 286 776€ 23 533€ 16 500€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
825 845€ 666 651€ 611 222€ 297 797€ 286 776€ 23 533€ 16 500€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 835€ 42 340€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 800€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
203 038€ 290 976€ 577 642€ 154 718€ 1 345 756€ 743 521€ 385 625€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
840 921 € -396 478 € 467 391 € 285 257 € 175 227 € -208 718 € -792 003 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 012 772 € 9 850 186 € 9 396 974 € 7 063 082 € 5 920 837 € 2 967 336 € 947 067 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 941 € 4 266 € 5 104 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 755 € 3 755 € 5 033 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 755€ 3 755€ 5 033€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
186€ 511€ 71€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
230 800 € 232 590 € 205 658 € 167 366 € 130 783 € 92 755 € 29 707 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
34 536 € 39 481 € 43 118 € 43 873 € 39 074 € 34 746 € 9 449 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
34 536€ 39 481€ 43 118€ 43 873€ 39 074€ 34 746€ 9 449€
52
O.
Kurzové straty
3 751€ 4 480€ 2 283€ 242€ 998€ 94€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
192 513€ 188 629€ 160 257€ 123 251€ 90 711€ 57 915€ 20 258€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-226 859 € -228 324 € -200 554 € -167 366 € -130 783 € -92 755 € -29 704 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
614 062 € -624 802 € 266 837 € 117 891 € 44 444 € -301 473 € -821 707 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
84 538 € 6 616 € 178 841 € 69 964 € -82 716 € 2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
122 222€ 111 885€ 66 963€ 47 082€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-37 684€ 6 616€ 66 956€ 3 001€ -129 798€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
529 524 € -631 418 € 87 996 € 47 927 € 127 160 € -304 353 € -824 587 €