Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
461 109 € 461 928 € 572 411 € 286 242 € 301 140 € 193 844 € 62 574 € 30 887 € 35 335 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
18 182 € 51 601 € 130 858 € 159 775 € 51 473 € 47 162 € 14 707 € 23 999 € 33 291 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
18 182 € 51 601 € 130 858 € 159 775 € 51 473 € 47 162 € 14 707 € 23 999 € 33 291 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
0€ 10 000€ 45 167€ 16 660€ 1 094€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 182€ 51 601€ 120 858€ 114 608€ 34 813€ 46 068€ 14 707€ 23 999€ 33 291€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
442 927 € 410 327 € 441 553 € 126 467 € 249 667 € 146 682 € 47 867 € 6 888 € 2 044 €
015
B.I.
Zásoby
99 495€ 89 126€ 266 603€ 27 372€ 159 346€ 11 188€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
223 192 € 227 127 € 173 343 € 98 668 € 82 135 € 85 162 € 47 228 € 6 438 € 694 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
140 453€ 131 298€ 92 749€ 76 512€ 82 135€ 81 277€ 46 896€ 6 106€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 843€ 3 784€ 332€ 332€ 694€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
82 739€ 95 829€ 80 594€ 20 313€ 101€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
120 240 € 94 074 € 1 607 € 427 € 8 186 € 50 332 € 639 € 450 € 1 350 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
120 240€ 94 074€ 1 607€ 427€ 8 186€ 50 332€ 639€ 450€ 1 350€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
461 109 € 461 928 € 572 411 € 286 242 € 301 140 € 193 844 € 62 574 € 30 887 € 35 335 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
94 531 € 112 296 € 120 504 € 117 456 € 121 293 € 19 157 € 23 363 € 116 € 5 416 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
95 000€ 95 000€ 95 000€ 95 000€ 95 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
-530€ 152€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
12 826€ 25 790€ 17 457€ 21 293€ 14 157€ 18 363€ -4 884€ 416€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-17 765 € -13 646 € 3 047 € -3 837 € 7 136 € -4 206 € 23 247 € -5 300 € 416 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
366 578 € 349 632 € 451 907 € 168 786 € 179 847 € 174 687 € 39 211 € 30 771 € 29 919 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
5 274€ 18 407€ 10 017€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
229 667 € 208 654 € 224 894 € 131 391 € 124 139 € 61 960 € 39 211 € 30 771 € 29 919 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
173 606€ 153 477€ 132 124€ 53 347€ 92 957€ 16 897€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
960€ 1 381€ 3 091€ 6 058€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
65 931€ 51 712€ 68 460€ 35 810€ 4 896€ 16 843€ 6 762€ 1 095€ 223€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-10 830€ 2 084€ 21 219€ 36 176€ 26 286€ 28 220€ 32 449€ 29 676€ 29 696€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
33 239€ 35 306€ 54 067€ 83 316€ 112 319€ 118 888€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
103 672€ 105 672€ 167 672€ -64 328€ -66 628€ -6 161€