Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 242 593 € 1 873 210 € 1 754 415 € 2 760 252 € 2 730 276 € 2 597 408 € 416 517 € 223 698 € 52 671 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
193 054 € 232 895 € 327 080 € 1 035 160 € 1 343 292 € 1 502 806 € 87 923 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
193 054 € 232 895 € 327 080 € 1 035 160 € 1 343 292 € 1 502 806 € 87 923 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
193 054€ 232 895€ 327 080€ 1 023 330€ 1 343 292€ 1 502 806€ 14 633€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 830€ 73 290€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
991 781 € 1 582 342 € 1 365 251 € 1 702 942 € 1 362 407 € 1 077 342 € 324 674 € 222 098 € 52 571 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
14 956 € 13 350 € 21 716 € 34 970 € 39 811 € 42 334 € 3 558 € 74 €
035
B.I.1
Materiál
14 956€ 13 350€ 21 716€ 34 970€ 39 811€ 42 334€ 3 558€ 74€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
797 € 12 841 € 25 162 € 29 843 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
797€ 12 841€ 25 162€ 29 843€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
812 234 € 908 555 € 930 558 € 1 551 219 € 1 225 159 € 971 269 € 250 538 € 164 733 € 52 427 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
738 010 € 872 453 € 823 481 € 1 333 535 € 1 142 631 € 933 144 € 244 182 € 164 179 € 52 427 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
738 010€ 872 453€ 823 481€ 1 333 535€ 1 142 631€ 933 144€ 244 182€ 164 179€ 52 427€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
4€ 1 582€ 105€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
58 307€ 10 837€ 58 803€ 112 105€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 917€ 25 261€ 46 692€ 105 579€ 82 423€ 38 125€ 6 356€ 554€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
163 794 € 647 596 € 387 815 € 86 910 € 97 437 € 63 739 € 70 578 € 57 291 € 144 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 485€ 2 653€ 318€ 34€
073
B.V.2.
Účty v bankách
163 794€ 647 596€ 387 815€ 83 425€ 97 437€ 61 086€ 70 260€ 57 291€ 110€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
57 758 € 57 973 € 62 084 € 22 150 € 24 577 € 17 260 € 3 920 € 1 600 € 100 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 035€ 3 898€ 11 786€ 20 086€ 23 536€ 17 260€ 3 920€ 1 600€ 100€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
52 723€ 54 075€ 50 298€ 2 064€ 1 041€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 242 593 € 1 873 210 € 1 754 415 € 2 760 252 € 2 730 276 € 2 597 408 € 416 517 € 223 698 € 52 671 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
679 469 € 668 166 € 205 461 € 182 564 € 287 852 € 7 977 € 65 179 € 13 693 € 8 440 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
602 987 € 199 960 € 177 063 € 308 559 € 2 477 € 59 680 € 8 193 € 2 013 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
791 686€ 388 659€ 365 762€ 365 762€ 59 680€ 59 680€ 8 193€ 2 013€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-188 699€ -188 699€ -188 699€ -57 203€ -57 203€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
70 982 € 462 706 € 22 898 € -131 495 € 279 875 € -57 203 € 51 486 € 6 680 € 3 440 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
562 719 € 1 204 163 € 1 529 004 € 2 574 633 € 2 437 701 € 2 584 537 € 345 803 € 202 787 € 44 231 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
107 914 € 162 059 € 148 080 € 346 869 € 1 166 408 € 1 337 644 € 89 655 € 2 350 € 1 191 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
4 108€ 2 744€ 4 997€ 4 236€ 9 225€ 11 137€ 932€ 1 184€ 1 088€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
29 178€ 28 036€ 22 277€ 16 583€ 9 901€ 5 368€ 2 910€ 1 166€ 103€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
74 628€ 131 279€ 119 877€ 326 050€ 1 147 282€ 1 321 139€ 85 813€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
929€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
380 326 € 975 325 € 1 283 249 € 2 131 110 € 1 227 345 € 567 562 € 242 098 € 142 071 € 31 561 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
23 991 € 18 445 € 176 754 € 549 650 € 301 224 € 353 002 € 122 261 € 42 853 € 4 956 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
23 991€ 18 445€ 176 754€ 549 650€ 301 224€ 353 002€ 122 261€ 42 853€ 4 956€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
44 375€ 65 255€ 42 552€ 22 024€ 1 209€ 1 209€ 1 209€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
184 232€ 179 186€ 193 279€ 174 246€ 140 705€ 87 995€ 67 673€ 58 518€ 18 467€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
51 436€ 45 342€ 43 863€ 52 778€ 43 325€ 23 050€ 12 364€ 12 266€ 5 646€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
66 029€ 135 784€ 61 962€ 94 727€ 119 975€ 72 577€ 30 744€ 19 018€ 1 234€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
54 638€ 596 568€ 763 016€ 1 194 454€ 579 564€ 8 914€ 7 847€ 8 207€ 49€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
74 479 € 66 779 € 67 675 € 66 654 € 43 948 € 23 557 € 14 050 € 7 050 € 1 479 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
74 479€ 66 779€ 67 675€ 66 654€ 43 948€ 23 557€ 14 050€ 7 050€ 1 479€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
30 000€ 30 000€ 655 774€ 51 316€ 10 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
405 € 881 € 19 950 € 3 055 € 4 723 € 4 894 € 5 535 € 7 218 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
405€ 881€ 19 950€ 3 055€ 4 723€ 4 894€ 5 535€ 7 218€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé