Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
38 090 085 € 20 856 145 € 10 034 124 € 4 517 600 € 3 776 106 € 3 417 491 € 3 109 195 € 3 984 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
36 920 797 € 20 413 426 € 9 823 890 € 3 949 370 € 3 625 232 € 3 221 572 € 3 037 402 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
12 700€ 12 700€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
36 908 097 € 20 400 726 € 9 823 890 € 3 949 370 € 3 625 232 € 3 221 572 € 3 037 402 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
34 905 642€ 3 028 632€ 3 028 632€ 3 025 272€ 3 025 272€ 3 025 272€ 3 025 272€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
755 566€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 246 889€ 17 372 094€ 6 795 258€ 924 098€ 599 960€ 196 300€ 12 130€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 169 288 € 442 719 € 210 234 € 568 230 € 150 874 € 195 919 € 71 793 € 3 984 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 153 688 € 271 736 € 143 515 € 5 801 € 62 908 € 665 € 664 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
872 958€ 223 308€ 121 615€ 665€ 664€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
145 433€ 48 428€ 21 900€ 5 801€ 62 908€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
135 297€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
15 600 € 170 983 € 66 719 € 562 429 € 87 966 € 195 254 € 71 129 € 3 984 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
15 600€ 170 983€ 66 719€ 562 429€ 87 966€ 195 254€ 71 129€ 3 984€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
38 090 085 € 20 856 145 € 10 034 124 € 4 517 600 € 3 776 106 € 3 417 491 € 3 109 195 € 3 984 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
3 236 779 € 3 586 806 € 2 684 114 € 22 550 € 16 781 € 12 096 € 5 815 € 2 784 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 6 250 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-3 750€
029
A.II.
Kapitálové fondy
3 900 000€ 3 900 000€ 2 652 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 000€ 1 000€ 1 000€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-324 195€ 21 114€ 11 550€ 6 781€ 2 096€ -4 184€ -3 466€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-350 026 € -345 308 € 9 564 € 5 769 € 4 685 € 6 280 € -719 € -3 466 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
34 853 306 € 17 269 339 € 7 350 010 € 4 495 050 € 3 759 325 € 3 405 395 € 3 103 380 € 1 200 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
5 870 361€ 5 761 328€ 4 474 746€ 3 743 674€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
26 455 368€ 9 407 882€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 476 353 € 1 372 365 € 7 350 010 € 20 134 € 15 651 € 3 405 255 € 3 102 984 € 1 200 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 464 698€ 1 372 165€ 7 346 882€ 18 745€ 14 361€ 4 010€ 1 200€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 928€ 1 189€ 1 090€ 941€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
11 655€ 200€ 200€ 200€ 200€ 3 400 304€ 3 101 304€ 1 200€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
51 224€ 727 764€ 170€ 140€ 396€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci