Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
884 336 € 1 158 535 € 316 865 € 60 296 € 18 535 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
3 142 € 4 991 € 6 840 € 1 693 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
3 142 € 4 991 € 6 840 € 1 693 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 142€ 4 991€ 6 840€ 1 693€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
881 194 € 1 153 544 € 310 025 € 58 603 € 18 535 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
850 717 € 856 753 € 181 321 € 1 805 € 16 391 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
850 717€ 856 753€ 178 890€ 80€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 431€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 725€ 16 391€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
30 477 € 296 791 € 128 704 € 56 798 € 2 144 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
30 477€ 296 791€ 128 704€ 56 798€ 2 144€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
884 336 € 1 158 535 € 316 865 € 60 296 € 18 535 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
447 934 € 254 773 € 70 699 € 35 547 € 18 467 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
249 273€ 65 199€ 30 047€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
193 161 € 184 074 € 35 152 € 30 047 € 12 967 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
436 402 € 903 762 € 246 166 € 24 749 € 68 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
436 402 € 903 762 € 246 166 € 24 749 € 68 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 129 620€ 1 864 315€ 113 059€ 104€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 544€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 176€ 39 447€ 170€ 7 196€ 68€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-699 938€ -1 000 000€ 132 937€ 17 449€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci